*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuật Tiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với nguyên tử O và nặng hơn phân tử hidro 31 lần.

Bạn đang xem: Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử

a) Tính phân tử khối của hợp chất

b) Tính nguyên tử khối của X, cho biết tên và kí hiệu củ nguyên tố (xem bảng 1 trang 42)

AI BIẾT GIÚP MINH` NHA M` CÓ ĐỌC Ở TRÊN MẠNG NHƯNG KHÔNG HIỂU LẮM GIÚP NHA MẤY AE, AI LÀ ĐC TICK LUN~~~


*

*

a, theo bai ra

2XO/H2=31=> 2XO/2=31=z> 2XO = 31x2 = 62 (dvC)

vay ....

b, ta co: 2XO=62

=> 2.X + 16.1 = 62

=> 2X = 62-16 = 46

=> X = 23 (Natri)

vay ....


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

phân tử một hợp chất gồm nguyên tử nguyên tố Y liên kết với hai nguyên tử Oxi . Nguyên tố Oxi chiếm 50% về khối lượng của hợp chất

a)tính phhan tử khối của hợp chất?

b)tính nguyên tử khối và cho biết kí hiệu hóa học của nguyên tố Y ?

c)phân tử hợp chất nặng bằng nguyên tử nguyên tố nào?

bn nào giúp mik vs , nếu bn k bik câu c) thì khỏi làm cũng đc ,nếu bik thì bn giúp mik luôn nha!


Hợp chất tạo nên bởi 1 nguyên tử nguyên tố Y liên kết với 2 nguyên tử O.

Do vậy hợp chất có dạng:YO2

MYO2=Y+16.2=Y+32MYO2=Y+16.2=Y+32

→%mO=16.2Y+32=50%→Y=32(u)→%mO=16.2Y+32=50%→Y=32(u)

Vậy Y là S (lưu huỳnh).

Suy ra :

MSO2=32+16.2=64(u)=MCuMSO2=32+16.2=64(u)=MCu

Phân tử chất này nặng bằng nguyên tử Cu.


Ta có :

NTK2O= 16 * 2 = 32 (đvC)

=> NGUYÊN TỬ KHỐI của hợp chất trên là :

32 : 50% = 64 (đvC)

Do trong hợp chất trên gồmnguyên tử Y liên kết với 2 nguyên tử Oxi

=> NTKhợp chất= NTKY+ NTK2O

=> 64 đvC = NTKY+ 32đvC

=> NTKY= 32 đvC

=> Y là nguyên tố Lưu huỳnh ( S )


Bài 1: Phân tử của một hợp chất gồm một nguyên tử nguyên tố x liên kết với 4 nguyên tử Hiđro và có phân tử khối bằng nguyên tử Oxi.

a) Tìm nguyên tử khối của x và cho biết x là nguyên tố nào?

b) Tính phần trăm theo khối lượng của nguyên tố x trong hợp chất.

Bài 2: Phân tử hợp chất gồm 2 nguyên tử nguyên tố x liên kết với 1 nguyên tố O có: PTK=62. X là nguyên tố nào?


1.

a) NTK của O= 16

=> PTK của hợp chất = 16

Lại có phân tử gồm 1 nguyên tử x và 4 nguyên tử H

=> PTK của hợp chất = 1x + 4H = 16

x + 4.1 = 16

x + 4 = 16

x = 12

=> x là Cacbon ( C )

b) Phần trăm theo khối lượng của nguyên tố x trong hợp chất =\(\frac{12}{16}\cdot100=75\%\)

2.

Phân tử của hợp chất gồm 2 nguyên tử nguyên tố x liên kết với 1 nguyên tố O

Lại có PTK của hợp chất = 62

=> PTK của hợp chất = 2x + 1O = 62

2x + 1.16 = 62

2x + 16 = 62

2x = 46

x = 23

=> x là Natri ( Na )


Phân tử 1 chất gồm nguyên tử nguyên tố y liên kết vs 2 nguyên tử O. Nguyên tố O chiếm 50% về khối lượng của hợp chất.

a. Tính NTK của Y, cho biết tên và kí hiệu hóa học.

b. Tính PTK của hợp chất. PTK của hợp chất nặng bằng nguyên tử nguyên tố nào?


Hợp chất tạo nên bởi 1 nguyên tử nguyên tố Y liên kết với 2 nguyên tử O.

Do vậy hợp chất có dạng:YO2YO2

MYO2=Y+16.2=Y+32MYO2=Y+16.2=Y+32

→%mO=16.2Y+32=50%→Y=32(u)→%mO=16.2Y+32=50%→Y=32(u)

Vậy Y là S (lưu huỳnh).

Suy ra :

MSO2=32+16.2=64(u)=MCuMSO2=32+16.2=64(u)=MCu

Phân tử chất này nặng bằng nguyên tử Cu.


Ta có :

NTK2O= 16 * 2 = 32 (đvC)

=> NGUYÊN TỬ KHỐI của hợp chất trên là :

32 : 50% = 64 (đvC)

Do trong hợp chất trên gồmnguyên tử Y liên kết với 2 nguyên tử Oxi

=> NTKhợp chất= NTKY+ NTK2O

=> 64 đvC = NTKY+ 32đvC

=> NTKY= 32 đvC

=> Y là nguyên tố Lưu huỳnh ( S )


Một hợp chất có phân tử khối gồm một nguyên tử của nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử O và nặng bằng khối lượng của một nguyên tử Cu .

a) Tính NTK của X

b) Cho biết tên và KHHH của nguyên tố X

c) Viết CTHH của hợp chất của nguyên tố X vừa tìm được


Ta có :

NTK2O= 16 * 2 = 32 (đvC)

=> NGUYÊN TỬ KHỐI của hợp chất trên là :

32 : 50% = 64 (đvC)

Do trong hợp chất trên gồmnguyên tử Y liên kết với 2 nguyên tử Oxi

=> NTKhợp chất= NTKY+ NTK2O

=> 64 đvC = NTKY+ 32đvC

=> NTKY= 32 đvC

=> Y là nguyên tố Lưu huỳnh ( S )


Một hợp chất phân tử gồm hai nguyên tử nguyên tố H liên kết với một nguyên tử nguyên tố X và nặng hơn phân tử Hidro 16 lần.

a) Tính phân tử khối của hợp chất

b) Tìm nguyên tố X.

Xem thêm: Trong Các Dung Dịch Hno3 Nacl, Na2So4, Ca(Oh)2, Khso4, Mg(No3)2

HELP ME!!!!!!!!!!!!!!!!


Cho mình sửa đề xíu nhé bạn

Một hợp chất phân tử gồm hai nguyên tử H liên kết với một nguyên tử nguyên tố X và nặng hơn nguyên tử Hidro 16 lần (mình sửa phân tử Hidro thành nguyên tử Hidro, vì nếu hợp chất phân tử nặng hơn phân tử Hidro 16 lần thì PTK=16 . 2 =32đvC, khi đó X = 32 - 2 = 30đvC mà ko có nguyên tử nào có NTK là 30 cả)

a) PTK của hợp chất = 16 . 1 = 16 đvC

b) NTK của X = 16 - 2 = 14 đvC

=>X là nguyên tố Nitơ

Hơi dài dòng, thông cảm ráng đọc giùm mình nhé :D


Phân tử hợp chất A gồm 1 nguyên tử nguyên tố C liên kết với 1 nguyên tử O và năng bằng 2 lần nguyên tử Ca

a) Tính PTK hợp chất A

b) Tính N.tử khối của X , cho biết tên và kí hiệu hoá học của N.tố X


Một hợp chất có phân tử gồm 2 nguyên tử N liên kết với 5 nguyên tử X và nặng hơn phân tử khí Oxi 3,375 lầna/ Tính phân tử khối của hợp chất b/ Tính ngtử khối của X, cho biết kí hiệu hóa học của ngtố X c/ Viết công thức hóa học của hợp chất d/Tính thành phần % khối lượng mỗi ngtố trong hợp chất


a,Ta có công thức chung của hợp chất là N2X5

phan tử khối của hợp chất là:3,375.32=108

b,ta có 14.2+X.5=108

X=16

vậy nguyên tử khối của X=16

KHHH là O

c,công thức hóa học của hợp chất là N2O5

d,thành phần phần trăm mỗi nguyen to trong hợp chất là

%Nito=(14.2.100):108=25,93%

%oxi=100%-25,93%=74,07%


Một hợp chấtgồm hainguyên tử của nguyên tố X liên kết với 3nguyên tử O và cókhối lượng gấp 5 lần khối lượng phân tử O.

a) Tính NTK của X

b) Cho biết tên và KHHH của nguyên tố X

c) Viết CTHH của hợp chất của nguyên tố X vừa tìm được


câu 1 công thức hóa học của nguyên tố A với O là A2O ; công thức hóa học của nguyên tố B với H là BH2. Tìm công thức hóa học của hợp chất gồm nguyên tố A và BCâu 2 trong 1 hợp chất được tạo bởi 2 nguyên tử nguyên tố R và 5 nguyên tử nguyên tố OXI .Tìm nguyên tử khối và tên nguyên tố R .Biết hợp chất này nặng hơn phân tử Hidro 71 lần(cho biết H=1;C=12;O=16;P=31;S=32;Ca=40;Fe=56;Cu=64)


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên