Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

có 4 lọ mất nhãn đựng riêng biệt : nước cất , dung dịch axit hcl, dung dịch koh , dung dịch nacl bằng cách nào nhận biết được các chất trong mỗi lọ?


*

Lấy từ mỗi lọ ra một ít để thử.

Bạn đang xem: Nacl làm quỳ tím chuyển màu gì

Dùng quỳ tím để thử các chất trên

Chất làm quỳ tím chuyển màu đỏ là : HCl

Chất làm quỳ tím đổi màu xanh là : KOH

Chất không làm quỳ tím đổi màu là : NaCl và H2O.

Cho tiếp H2O và dung dịch NaCl vào dung dịch AgNO3

Chất sau phản ứng tạo kết tủa trắng là : NaCl

Chất không tạo kết tủa là H2O

PTHH:

NaCl + AgNO3 --> AgCl\(\downarrow\) + NaNO3


*

- Trích các mẫu thử và đánh số thứ tự.

- Lần lượt cho quỳ tím tác dụng với các mẫu thử.

+ Nếu quỳ tím hóa đỏ thì mẫu thử là dung dịch \(HCl\).

+ Nếu quỳ tím hóa xanh thì mẫu thử là dung dịch \(KOH\)

+ Nếu quỳ tím không đổi màu thì mẫu thử là dung dịch nước cất và \(NaCl\).

- Mang các mẫu thử không làm đổi màu quỳ tím đi cô cặn.

+ Nếu có để lại cặn thì là dung dịch \(NaCl\).

+ Nếu có để lại cặn bám thì là dung dịch nước cất .


có 3 lọ mất nhãn đựng riêng biệt: dung dịch axit HCl,dung dịch bazo NaOH,dung dịch muối ăn NaCl.Bằng cách nào nhận biết đc các chất trong mỗi lọ. 


Trích mẫu thử

Cho quỳ tím vào các mẫu thử

- mẫu thử nào chuyển màu đỏ là HCl

- mẫu thử nào chuyển màu xanh là NaOH

- mẫu thử không đổi màu là NaCl


-Lấy 3 mẫu thử của 3 chất vào 3 cốc thủy tinh.

-Lấy quỳ tím nhúng vào 3 cốc:+ Nếu quỳ tím hóa đỏ thì đó là dd HCl.

+Nếu quỳ tím hóa xanh thì đó là dd NaOH.

+Nếu quỳ tím không đổi màu là dd NaCl.


Câu 3 : Có 4 lọ đựng riêng biệt: nước cất, dung dịch NaOH, dung dịch HCl, dung dịch NaCl. Bằng cách nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi lọ.

Câu 4 : Khử hoàn toàn 24 g một hỗn hợp có CuO và FexOy bằng khí H2, thu được 17,6 gam hai kim loại. Cho toàn bộ hai kim loại trên vào dung dịch HCl dư, thu được 4,48 lít H2 (đktc). Xác định công thức oxit sắt.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 6,4 gam một hợp chất X trong khí oxi, người ta chỉ thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam nước.

a) Hợp chất X gồm những nguyên tố nào?

b) Xác định công thức phân tử của X, biết tỉ khối của X đối với H2 bằng 16.


Lớp 8 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

câu 4

Hỗn hợp 2 kim loại thu được sau khi khử 2 oxit =17,6 gam gồm :Fe và Cu.

Fe+2HCl--->FeCl2+H2,

theo pt trên nFe=nH2=0,2 mol

=>mFe=11,2 g

=>mCu=17,6-11,2=6,4 g

=>nCu=0,1 mol

=>nCuO=nCu=0,1

=>mCuO=8 gam

=>mFexOy=24-8=16 gam.

khối lượng Fe trong oxit=11,2 gam

=>mO(FexOy)=4,8 gam.

ta có: x:y=\(\dfrac{11,2}{56}\):\(\dfrac{4,8}{16}\)=2:3=> CTPT của oxit sắt :Fe2O3.


Đúng 1

Bình luận (0)

Có 4 lọ mất nhãn Mỗi lọ đựng 1 trong các dung dịch sau : KOH , NASO4 , HCl , Nacl Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết 4 dung dịch trên


Lớp 9 Hóa học Bài 1. Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự...
2
0
Gửi Hủy

- Tích mẫu thử:

- Cho quỳ tím vào các mẫu thử

+ nếu quỳ tím hóa đỏ là HCl

+ Nếu quỳ tím hóa xanh là KOH

+ Nếu quỳ tím không đổi màu là NaCl và Na2SO4

- Cho BaCl2 vào NaCl và Na2SO4

+ Nếu có kết tủa là Na2SO4

PTHH: Na2SO4 + BaCl2 ---> BaSO4↓ + 2NaCl

+ Nếu không có phản ứng là NaCl


Đúng 4

Bình luận (0)

Dùng quỳ tím

chuyển đỏ HCl 

chuyển xanh KOH

ko hiện tượng Na2SO4 , NaCl

cho Na2SO4 , NaCl tác dụng vs HCl 

ko phản ứng NaCl

có phản ứng Na2SO4 

Na2SO4 + H2Cl -> 2NaCl + H2SO4


Đúng 1
Bình luận (0)

a) Có 2 dung dịch không màu bị mất nhãn là: dd HCl và dd KOH. Hãy nhận biết dd trong mỗi lọ. Viết các PTHH (nếu có).b) Có 3 chất rắn màu trắng gồm: MgO, P2O5, K2O đựng riêng biệt trong ba lô bị mất y. Bằng cách nào để nhận biết các chất trong mỗi lọ? Viết các PTHH (nếu có).


Lớp 8 Hóa học
4
1
Gửi Hủy

a, Nhúng quỳ tím vào 2 lọ dd

- Nếu quỳ tím chuyển xanh \(\rightarrow\) nhận biết đc KOH

- Nếu quỳ tím chuyển đỏ → nhận biết đc HCl


Đúng 1

Bình luận (0)

b, Hòa tan 3 chất rắn vào nước -> nhận biết đc MgO không tan

\(P_2O_5+3H_2O\rightarrow2H_3PO_4\)

\(K_2O+H_2O\rightarrow2KOH\)

 Nhúng quỳ tím vào 2 lọ dd

+ Quỳ tím chuyển đỏ-> nhận biết đc đó là \(H_3PO_4\)-> Chất ban đầu là \(P_2O_5\)

+ Quỳ tím chuyển xanh -> nhận biết đc dd KOH -> chất bạn đầu là \(K_2O\)


Đúng 1
Bình luận (0)

a)Đánh dấu và lấy mẫu thử 

Cho quỳ tím vào 2 lọ dd

- Nếu quỳ tím chuyển xanh=> KOH

- Nếu quỳ tím chuyển đỏ => HCl

b)đánh dẫu và lấy mẫu thử

cho nước vào 3 lọ 

nếu có kết tủa => MgO

nếu không có kết tủa=> P2O5 , K2O

P2O5 + 3H2O --> 2H3PO4

K2O +H2O --> 2KOH

tiếp tục cho quỳ tím vào 2 dd vừa cho nước 

nếu quỳ tím chuyển đỏ=> H3PO4

nếu quỳ tím chuyển xanh => KOH


Đúng 0
Bình luận (0)

Có 4 lọ mất nhãn đựng riêng các dung dịch sau : HCl, KOH, Ba(OH)2 ,Cu(NO3)2 .Bằng phương pháp hóa học nhận biết các chất trong mỗi lọ


Lớp 9 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

- Cho 4 dd tác dụng với quỳ tím

+QT hóa đỏ: HCl, Cu(NO3)2 (1)

+ QT hóa xanh: KOH, Ba(OH)2 (2)

- Cho 2 dd ở (1) tác dụng với dd NaOH

+ Kết tủa xanh: Cu(NO3)2

\(Cu\left(NO_3\right)_2+2NaOH\rightarrow Cu\left(OH\right)_2\downarrow+2NaNO_3\)

+ Không hiện tượng: HCl

\(NaOH+HCl\rightarrow NaCl+H_2O\)

- Cho dd ở (2) tác dụng với dd Na2SO4

+ Kết tủa trắng: Ba(OH)2

\(Na_2SO_4+Ba\left(OH\right)_2\rightarrow BaSO_4\downarrow+2NaOH\)

+ Không hiện tượng: KOH


Đúng 1

Bình luận (0)

Câu 3:a. Có 4 lọ không nhân mỗi lọ đựng các dung dịch sau: KOH, Na2SO4 Nacl, H2SO4 làm thế nào để nhận biết dung dịch đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hoá học. Viết PTHH xảy ra( nếu có).b/ Nhận biết các dung dịch mất nhãn sau: Ba(OH)2 ; KOH ; H2SO4 ; HNO3 ; Nacl ; NaNO3


Lớp 9 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

a)

- Cho các dd tác dụng với quỳ tím:

+ Quỳ tím chuyển đỏ: H2SO4

+ Quỳ tím chuyển xanh: KOH

+ Quỳ tím không chuyển màu: Na2SO4, NaCl

- Cho 2 dd còn lại tác dụng với dd BaCl2

+ Kết tủa trắng: Na2SO4

\(Na_2SO_4+BaCl_2\rightarrow BaSO_4\downarrow+2NaCl\)

+ Không hiện tượng: NaCl

b) 

- Cho các dd tác dụng với quỳ tím:

+ Quỳ tím chuyển xanh: Ba(OH)2, KOH (1)

+ Quỳ tím chuyển đỏ: H2SO4, HNO3 (2)

+ Quỳ tím không chuyển màu: NaCl, NaNO3 (3)

- Cho dd ở (1) tác dụng với dd Na2SO4:

+ Kết tủa trắng: Ba(OH)2

\(Ba\left(OH\right)_2+Na_2SO_4\rightarrow BaSO_4\downarrow+2NaOH\)

+ Không hiện tượng: KOH

- Cho 2 dd ở (2) tác dụng với dd BaCl2

+ Kết tủa trắng: H2SO4

\(BaCl_2+H_2SO_4\rightarrow BaSO_4\downarrow+2HCl\)

+ Không hiện tượng: HNO3

- Cho 2 dd ở (3) tác dụng với dd AgNO3

+ Kết tủa trắng: NaCl

\(NaCl+AgNO_3\rightarrow AgCl\downarrow+NaNO_3\)

+ Không hiện tượng: NaNO3


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho 4 lọ hóa chất bị mất nhãn đựng 4 dung dịch trong suốt, không màu chứa một trong các hóa chất riêng biệt: B a O H 2 , H 2 S O 4 , H C l , N a C l . Để nhận biết từng chất có trong từng lọ dung dịch cần ít nhất số hóa chất là:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3


Lớp 9 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Trích mẫu thử 4 mẫu dung dịch.

Dùng quỳ tím thử 4 mẫu thử:

- Quỳ hóa đỏ là: H 2 S O 4 và HCl.

- Quỳ hóa xanh là: B a O H 2 .

- Quỳ không đổi màu là: NaCl.

Dùng B a O H 2  nhận biết 2 dung dịch axit: H 2 S O 4  tạo kết tủa trắng với  B a O H 2 , HCl không có hiện tượng.

PTHH: B a O H 2 + H 2 S O 4 → B a S O 4 + 2 H 2 O

⇒ Chọn B.


Đúng 0

Bình luận (0)

Nêu phương pháp xác định từng chất trong bốn lọ mất nhãn đựng riêng biệt nước cất dung dịch NaOH, dung dịch H2SO4 và dung dịch NaCL


Lớp 9 Hóa học
2
0
Gửi Hủy

- Dùng quỳ tím

+) Hóa đỏ: H2SO4

+) Hóa xanh: NaOH

+) Không đổi màu: NaCl và nước cất

- Đổ dd AgNO3 vào 2 lọ còn lại

+) Xuất hiện kết tủa: NaCl

PTHH: \(NaCl+AgNO_3\rightarrow NaNO_3+AgCl\downarrow\)

+) Không hiện tượng: Nước cất


Đúng 3

Bình luận (0)

Trích mẫu thử

Cho quỳ tím vào các mẫu thử

Quỳ tím hóa đỏ=>H2SO4

Quỳ tím hóa xanh=>NaOH

Quỳ tím không đổi màu=> H2O và NaCl(*)

Cho AgNO3 vào (*)

Tạo kết tủa trắng=>NaCl

pt: NaCl+AgNO3--->AgCl↓↓+NaNO3


Đúng 0
Bình luận (0)
Có 4 lọ dung dịch bị mất nhãn đựng riêng biệt các dung dịch sau: KOH,Na2SO4,AgNO3,HCl. Hãy nêu phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch trên
Lớp 9 Hóa học Đề kiểm tra cuối học kì I - Đề 1
2
1
Gửi Hủy

Lấy mỗi chất một ít làm mẫu thử và đánh số thứ tự

-Nhúng quỳ tím vào từ mẫu thử

+Mẫu thử làm quỳ tím chuyển đỏ là HCl

+Mẫu thử làm quỳ tím chuyển xanh là KOH

+Mẫu thử không làm quỳ tím chuyển màu là Na2SO4,AgNO3

-Nhỏ dung dịch HCl vào từng mẫu thử còn lại

+Mẫu thử xuất hiện kết tủa là AgNO3

+Mẫu thử không có hiện tượng là Na2SO4

PTHH AgNO3+HCl------>AgCl↓+HNO3


Đúng 0

Bình luận (0)

Trích mỗi một ít dung dịch cần nhận biết cho vào 4 ống nghiệm có chứa sẵn quỳ tím.

Nếu dd làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ thì ống nghiệm đó chứa HCl.

Nếu dd làm quỳ tím chuyển sang màu xanh thì ống nghiệm đó chứa dd KOH.

Nếu dd ko làm đổi màu quỳ tím thì 2 ống ệ còn lại chưa dd Na2SO4, AgNO3.

- Nhỏ vài giọt dd HCl vào 2 ống nghiệm còn lại. 

- Nếu xuất hiện kết tủa màu trắng thì ống nghiệm đó chứa dd AgNO3.

Xem thêm: Chứng Minh Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây ❤️️15 Mẫu, Chứng Minh Câu Tục Ngữ Ăn Quả Nhớ Kẻ Trồng Cây

AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3.

-Ống nghiệm còn lại là Na2SO4


Đúng 0
Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
briz15.com