x=\frac{2\pi n_{1}+\arcsin(\frac{y}{\sqrt{y^{2}+1}})+\pi }{4}\text{, }n_{1}\in \mathrm{Z}\text{, }\exists n_{3}\in \mathrm{Z}\text{ : }\left(n_{1}>\frac{2n_{3}-\frac{2\arcsin(\frac{y}{\sqrt{y^{2}+1}})}{\pi }-1}{4}\text{ and }n_{1}\frac{4n_{2}+\frac{2\arcsin(\frac{y}{\sqrt{y^{2}+1}})}{\pi }-3}{2}\text{ and }n_{3}\frac{\pi n_{1}}{4}+\frac{\pi }{8}\text{ and }xĐồ thị


Bạn đang xem: Nguyên hàm tan 4xHow do you find the derivative of \displaystyle{y}={\tan{{\left({3}{x}\right)}}} ?
Thêm Mục
*
*


*
*
*Xem thêm: Cách Làm Bảng Trong Word - Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Tạo Bảng Trong Word