x=frac2pi n_1+arcsin(fracysqrty^2+1)+pi 4 ext, n_1in mathrmZ ext, exists n_3in mathrmZ ext : left(n_1>frac2n_3-frac2arcsin(fracysqrty^2+1)pi -14 ext và n_1frac4n_2+frac2arcsin(fracysqrty^2+1)pi -32 ext & n_3fracpi n_14+fracpi 8 ext and xĐồ thị


Bạn đang xem: Nguyên hàm tan 4xHow do you find the derivative of displaystyley= anleft(3x ight) ?
Thêm Mục
*
*


*
*
*Xem thêm: Cách Làm Bảng Trong Word - Hướng Dẫn Chi Tiết Cách Tạo Bảng Trong Word