Trắc nghiệm hóa học 10 bài 8 Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của những nguyên tố hóa học
Trắc nghiệm chất hóa học 10 bài 9 Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học và Định phép tắc tuần hoàn
Trắc nghiệm chất hóa học 10 bài bác 11 rèn luyện Bảng tuần hoàn, sự đổi khác tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của những nguyên tố hóa học

Câu hỏi :

Nguyên tố Argon tất cả 3 loại đồng vị gồm số khối bằng 36; 38 cùng A. Xác suất số nguyên tử tương xứng của 3 đồng vị lần lượt bởi 0,34%; 0,06% với 99,6%. Biết 125 nguyên tử Ar có khối lượng 4997,5 đvC. Số khối A của đồng vị máy 3 là:


*