*
*
*
*
*
*
*
*

Nguyên tử thành phần A tất cả 3 hạt proton trong phân tử nhân. Vậy số phân tử electron vào nguyên tử nhân tố A là


Cho hình vẽ về sơ vật dụng nguyên tử fe như sau:

-->