ÔN TẬP CHƯƠNG II4. Tra cứu tập xác định của những hàm số:a) y = —-—b) y = log x - 1c) y = log ựx2 - X - 12d) y = ^25* - 5* .3X - 32x - 3 .tfiaia) y xác minh 3* - 3 * 0 X * 1. Vậy tập xác định D = E (!>.X -133y xác định -7- > 0 X ^7. Vậy D = (-oẹ; 1) u (^ ; +00)2x - 322y xác minh x2-x-12>0x 4. Vậy D = (-00; -3) u (4; +oc)y khẳng định 25* - 51 > 0 o 5’ > 1 o X > 0. Vậy D = <0; +00).Biết 4’ + 4" = 23. Hãy tính 2X + 2 ’.Ốịiảialog7(x - l).log7x = log7x log7(x - 1) = 1 X = 8. Vậy s = 18).56 - Giải BT Giải tích 12ibTa gồm (2X + 2’x)2 = 4X + 4~x + 2 = 25 => 2X + 2’x = 5Cho logab = 3, logic = -2. Hãy tính log„x với: a) X = a ^ X = 1. Vậy s = 11). 3Điều kiện: X > 1, khi ấy log7x > 0b2 7cb) X :ốịiảiÁp dụng tính chát logarit của tích với thương, ta có:logax = logaa"! + logab2 + loga 4ẽ= 3 + 21ogab + i logac = 3 + 2.3 +(-2) = 82 2logax = logaa“ Vb - logac3 = logaa4 + loga Vb - logac3= 4 + -| logab - 31ogac = 4 + ỉ .3 - 3(-2) =11 33b) 25x - 6.5X + 5 = 0 d) log;(x - lllogĩX = log7Xg) log= logx.X - 1Giải các phương trình: a) 3X *4 + 3.5X ’3 = 5X *4 + 3X *3 ;c) 4.9X + 12X - 3.16x = 0 ; e) log3X + logựj X + logỊ X = 6 ;tfiẳio±.o — & l .0 =— O/Ư.Ư Ưht(OPx=-3Víys="-31"4- 4- _ ÉX./4 • n 4-«"a) 3X+4 + 3.5X+3 = 5X+4 + 3x+:i o 81.3X + 375.53 = 625.5X + 27.3 81.3X - 27.3X = 625.5X - 375.5X 54.3X = 250.5x"t = 15X = 1t = 55X = 5X = 0 X = 1. Vậy s = (0; lìb) Đặt t = 5X (t > 0) ta gồm phương trình t2 - 6t + 5 = 0 phân tách hai vế phương trình đến 9X (9X > 0) ta được: 4+ I -3. 5?=0. Đặt t = Ị (t>0)Ta có: 4 + t - 3t2 = 0 t = -1 (loại)t = 43Điểu kiện: X > 0logìX + logự^x + logị.x = 6 o logíX + 21og;ìX - log:,x = 6íx > 0x + 8„c"« X = 4. Vậy s = (4).;■ = X X - 2x - 8 = 0X —1.g) log 7—7 = logx o X - 18. Giải các bất phương trình: a) 2Z" 1 + 2A " + 21’x 3> 448 ;c) log:log, (x9•x2-lb) (0,4)5 — (2,5)x " 1 > 1,5 d) log2 2 X - 51ogn>x 448 Ị ,22x > 448 2488 22x > 512 = 29 2x > 9 X > ”. Vậy s = <7; +oo).Ta tất cả 0,4 = 4 với 2,5 = Ệ 52(0,4)x - (2,5)x+1 > 1,5 f|j5f5x■322 1 > 2(2YĐặt t = 7 (t > 0) ta có: t5 13 2t > 2> - 2t - 3t - 5 > 0 t |2(5JX2-1>|2 2 2 ° ° X X2 > ị —r= 0. Đặt t = log().2X ta có:t2-5t + 6 X > (0,2)3 0,008 0r


Bạn đang xem: Ôn tập chương 2 đại số 12

Các bài học tiếp theo


Các bài học trước


Tham Khảo Thêm
Xem thêm: Ưu Điểm Của Hệ Tuần Hoàn Kép So Với Hệ Tuần Hoàn Đơn Là Gì? Giải Bài Tập Sinh Học 11

Giải bài bác Tập Toán 12 Giải Tích

Chương I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐChươmg II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARITChương III. NGUYÊN HÀM - TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNGChương IV. SỐ PHỨC

briz15.com

Tài liệu giáo dục và đào tạo cho học sinh và cô giáo tham khảo, giúp các em học tốt, cung ứng giải bài xích tập toán học, đồ lý, hóa học, sinh học, tiếng anh, kế hoạch sử, địa lý, soạn bài ngữ văn.