Giải bài bác 10: Ôn tập chương I - Sách VNEN toán 9 tập 1 trang 32. Phần dưới vẫn hướng dẫn vấn đáp và lời giải các câu hỏi trong bài học. Biện pháp làm bỏ ra tiết, dễ dàng hiểu, hy vọng các em học sinh nắm giỏi kiến thức bài xích học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Tổng kết những kiến thức cơ phiên bản về căn bậc hai bằng sơ đồ bốn duy

*


Câu 1: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Kết trái nào dưới đây đúng?

A. $sqrtfrac6(- 5)^2$ = $fracsqrt6- 5$ ; B. $sqrtfrac6(- 5)^2$ = $fracsqrt65$ ;

C. $sqrtfrac2a^2$ = $fracsqrt2a$ ; D. $sqrtfrac16a^2$ = $frac4a$


Câu 2: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Rút gọn gàng biểu thức $sqrt3 - 2sqrt2$ + $sqrt3 + 2sqrt2$ ta được công dụng là:

A. 6 ; B. $sqrt6$ ; C. 2; D.2$sqrt2$


Câu 3: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Khẳng định làm sao sau đó là đúng?

A. $sqrt100 + x$ có nghĩa với đa số x ; B. $sqrtx^2 + 25$ tất cả nghĩa cùng với x $ eq $ 5 vàx $ eq $ - 5 ;

C. $frac1sqrtx^3 + 4$ có nghĩa với tất cả x ; D. $frac1sqrtx^2 + 4$ bao gồm nghĩa với đa số x.

Bạn đang xem: Ôn tập chương


Câu 4: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Thực hiện phép tính:

a) $left ( sqrtfrac92 + sqrtfrac12 - sqrt2 ight )$.$sqrt2$ ; b) ($sqrt3$ - $sqrt2$ + 1)($sqrt3$ - 1) ;

c) $(sqrt2 + sqrt5)^2$ ; d) ($sqrt8$ - 5$sqrt2$ + $sqrt20$).$sqrt5$ - $left ( 3sqrtfrac110 + 10 ight )$


Câu 5: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Giải phương trình:

a) $frac12$$sqrtx - 2$ - $frac32$$sqrt9x - 18$ + 24$sqrtfracx - 264$ = -17

b) -5x + 7$sqrtx$ + 12 = 0.


Câu 6: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Chứng minh đẳng thức:

a) $frac54 - sqrt11$ + $frac13 + sqrt7$ - $frac6sqrt7 - 2$ - $fracsqrt7 - 52$ = 4 + $sqrt11$ - 3$sqrt7$ ;

b) $fracsqrtx + sqrty2(sqrtx - sqrty)$ - $fracsqrtx - sqrty2(sqrtx + sqrty)$ - $fracy + xy - x$ = $fracsqrtx = sqrtysqrtx - sqrty$.


Câu 7: Trang 33 sách VNEN 9 tập 1

Cho biểu thức: p = $frac12sqrtx - 2$ - $frac12sqrtx + 2$ + $fracsqrtx1 - x$ với x $geq $ 0, x $ eq $ 1

a) Rút gọn biểu thức p b) Tính quý hiếm của phường với x = $frac49$.

c) Tìm giá trị của x để $left | p ight |$ = $frac13$


Câu 8: Trang 34 sách VNEN 9 tập 1

Cho hai biểu thức: A = $fraca^2 + sqrtaa - sqrta + 1$ cùng B = $frac2a + sqrtasqrta$ - 1 cùng với a > 0.

a) Tính quý giá của biểu thức B khi a = 19 - 8$sqrt3$

b) Rút gọn gàng biểu thức A - B ;

c) Tính giá trị của a để A - B = 2 ;

d) Tìm quý giá của a nhằm biểu thức A - B đạt giá chỉ trị bé dại nhất.


Câu 8: Trang 34 sách VNEN 9 tập 1

Cho biểu thức: p = $left ( fracsqrtx - sqrty1 + sqrtxy + fracsqrtx + sqrty1 - sqrtxy ight )$ : $left (fracx + y + 2xy1 - xy + 1 ight )$

a) Rút gọn P

b) Tính cực hiếm của phường tại x = $frac22 + sqrt3$.

Xem thêm: Viết Chương Trình Giải Phương Trình Bậc 2 Trong C, Cách Giải Phương Trình Bậc 2 Trong C/C++

c) chứng minh: P $leq $ 1.


Câu 10: Trang 34 sách VNEN 9 tập 1

Cho biểu thức: phường = $frac3(x + sqrtx - 3)x + sqrtx - 2$ + $fracsqrtx + 3sqrtx + 2$ - $fracsqrtx - 2sqrtx - 1$

a) Rút gọn biểu thức P

b) tìm kiếm x để p. => Xem trả lời giải
=> Xem khuyên bảo giải
=> Xem giải đáp giải