Đề cương cứng ôn tập học tập kì 1 Hóa 8 là tài liệu vô cùng đặc biệt quan trọng giúp cho chúng ta học sinh rất có thể ôn tập giỏi cho kì thi học tập kì 1 năm 2021.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 8 môn hóa năm 2021


Đề cương ôn tập học kì 1 môn chất hóa học lớp 8 năm 2021


I. Ma trận đề thi học kì 1 môn hóa học 8

Chủ đề 1: Chất, nguyên tử, phân tử.

Chủ đề 2: bội phản ứng hóa học.

Chủ đề 3: Mol và đo lường và thống kê hóa học.

Chương

Chủ đề

Biết

Hiểu

VD thấp

VD cao

1

1. Chất (tinh khiết, hỗn hợp, bóc tách chất, thứ thể)

TN

2. Nguyên tử (khái niệm, cấu tạo)

TN

3. Nguyên tố hóa học (khái niệm, KHHH, NTK)

TN

4. Đơn chất – hợp chất – phân tử (k/n, sệt điểm)

TN

5. CTHH (ý nghĩa của CTHH, CT của 1-1 chất)

TN

6. Hóa trị

TN

2

1. Phân biệt hiện tượng vật lý / Hóa học

TN

2. PƯHH (đ/n; diễn biến, khi nào xảy ra, nbiet)

TN

3. Định chính sách bảo toàn khối lượng

TN

4. Lập PTHH (cách lập + ý nghĩa)

TN

TL

3

1. Mol (đ/n, M, V?)

TN

2. Chuyển đổi giữa m, V với n

TN

3. Tỉ khối

TN

4. Tính theo CTHH

TN

5. Tính theo PTHH

TN+TL

6TN

6TN

3TN+2TL


II. Phần định hướng ôn thi HK1 lớp 8 môn Hóa học

1. Tư tưởng nguyên tử, phân tử, nguyên tử khối, phân tử khối.

2. Thay nào là 1-1 chất , đúng theo chất. Mang đến ví dụ?

3. Phương pháp hóa học dùng trình diễn chất :

4. Tuyên bố quy tắc hóa trị . Viết biểu thức.

Vận dụng :

+ Tính hóa trị không biết

+ Lập cách làm hóa học khi biết hóa trị

5. Định phương pháp bảo toàn cân nặng : A + B → C + D

- Định chế độ : trong một bội nghịch ứng hóa hoc, tổng khối lượng của các sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất gia nhập phản ứng.

Biếu thức : mA + mB = mC + mD

6. Phương trình hóa học : trình diễn ngắn gọn gàng phản ứng hóa học.

- bố bước lập phương trình hóa học : Viết sơ trang bị phản ứng,Cân bởi phương trình, Viết phương trình hóa học

- Phương trình hóa học cho thấy thêm tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất cũng giống như từng cặp hóa học trong làm phản ứng.

7. Các công thức đổi khác giữa khối lượng, thể tích và lượng chất.

m = n × M (g) ⇒

*

- Thể tích khí chất khí : + Ở đk tiêu chuẩn chỉnh :

*

8. Tỉ khối của chất khí.

- Khí A đối với khí B

*


III. Thắc mắc trắc nghiệm thi học kì 1 chất hóa học 8

Câu 1: Thành phần kết cấu của nguyên tử gồm các loại phân tử là

A. Proton, nơtron

B. Proton, electron

C. Proton, nơtron, electron

D. Nơtron, electron

Câu 2: Dãy hóa học nào tiếp sau đây chỉ gồm công thức hóa học của những hợp chất:

A. CaCO3, NaOH, Fe, NaCl

B. FeCO3, NaCl, H2SO4, NaOH

C. NaCl, H2O, H2, NaOH

D. HCl, NaCl, O2 , CaCO3

Câu 3: trọng lượng của 0,1 mol khí H2S là:

A. 3,4 g

B. 4,4 g

C. 2,2 g

D. 6,6 g

Câu 4: Dãy các chất khí đa số nặng hơn không khí là:

A. SO2, Cl2, H2S

B. N2, CO2, H2

C. CH4, H2S, O2

D. Cl2, SO2, N2

Câu 5: Một mol nguyên tử Nhôm tất cả chứa từng nào nguyên tử nhôm:

A. 56 nguyên tử

B. 3.1023nguyên tử

C. 12 nguyên tử

D. 6.1023nguyên tử

Câu 6: Hợp chất X tạo vày 2 yếu tố Fe với O, trong những số ấy nguyên tố oxi chỉ chiếm 30% về khối lượng trong thích hợp chất. Cách làm hóa học của X là

A. Fe3O4

B. Fe2O3

C. FeO

D. Cả A, B và C các sai

Câu 7: Dãy chất nào dưới đây chỉ tất cả công thức hóa học của các đơn chất:

A. CaCO3, NaOH, Fe, H2

B. FeCO3, NaCl, H2SO4 , H2O

C. NaCl, H2O, H2 , N2

D. H2 , mãng cầu , O2 , N2 , Fe

Câu 8: trọng lượng của 0,01 mol khí SO2 là

A. 3,3 g

B. 0,35 g

C. 6,4 g

D. 0,64 g

Câu 19: Dãy những chất khí đều khối lượng nhẹ hơn không khí là:

A. CO2, O2, H2S, N2

B. N2, CH4, H2, C2H2

C. CH4, H2S, CO2, C2H4

D. Cl2, SO2, N2, CH4

Câu 10: 0,25 mol nguyên tử sắt bao gồm chứa từng nào nguyên tử sắt:

A. 56 nguyên tử

B. 3.1023nguyên tử

C. 12 nguyên tử

D. 1,5.1023nguyên tử

Câu 11: Hợp chất X tạo vị 2 nguyên tố C với H, trong các số đó nguyên tố H chiếm 25% về trọng lượng trong hợp chất. Phương pháp hóa học của X là

A. C2H2


B. C2H4

C. CH4

D. C2H6

Câu 12: Phân tử khối của H2SO4 cùng H3PO4 lần lượt sẽ là:

A. 94 đvC ; 98 đvC

B. 98 đvC ; 98 đvC

C. 96 đvC ; 98 đvC

D. 98 đvC ; 100 đvC

Câu 13: Biết Al bao gồm hóa trị III, chọn cách làm hóa học đúng trong những công thức sau:

A. Al3(SO4)2

B. AlSO4

C. Al2SO4

D. Al2(SO4)3

Câu 14: lúc phân hủy trọn vẹn 24,5g Kaliclorat nhận được 9,6g khí oxi cùng Kaliclorua. Cân nặng của Kaliclorua thu được là:

A. 13g

B. 14g

C. 14,9g

D. 15,9g

Câu 15: cho sơ đồ phản ứng sau: Al + CuSO4 Alx(SO4)y + Cu

Các chỉ số x, y thứu tự là:

A. 3, 2

B. 2, 3

C. 1, 2

D. 1,1

Các hệ số thăng bằng trong phương trình thứu tự là:

A. 1,2,1,2

B. 3,2,1,2

C. 1,1,1,1

D. 2,3,1,3

Câu 16: Điều kiện chuẩn chỉnh là điều kiện:

A, 20oC; 1atm

B. 0oC; 1atm

C. 1oC; 0 atm

D. 0oC; 2 atm

Câu 17: Ở đkc, 1 mol của bất kỳ chất khí nào những chiếm nhân thể tích là:

A. 11,2 lít

B. 22,4 lít

C. 24,2 lít

D. 42,4 lít

Câu 18: Số Avôgađrô có giá trị là:

A. 6.1022

B. 6.1023

C. 6.1024

D. 6.1025

Câu 19: Ở cùng đk nhiệt độ và áp suất, đối chiếu thể tích của 4g CH4 cùng 1g H2 ta có:

A. Thể tích của CH4 khủng hơn

B. Thể tích của H2 khủng hơn

C. Bằng nhau

D. Không thể đối chiếu được

Câu 20: Hóa trị II của fe ứng với CTHH làm sao sau đây:

A. FeO

B. Fe3O2

C. Fe2O3

D.Fe3O4

...............

IV. Câu hỏi tự luận ôn thi cuối kì 1 môn hóa học 8

Dạng bài xích tập 1: Hóa trị

Câu 1:

Xác định hóa trị của nguyên tử Nitơ trong những hợp chất sau đây: NO ; NO2 ; N2O3 ; N2O5; NH3

Câu 2: Lập CTHH của các hợp chất sau tao bởi:

P ( III ) với O; N ( III )và H; sắt (II) và O; Cu (II) và OH; Ca với NO3; Ag và SO4, cha và PO4; fe (III) và SO4, Al và SO4; NH4 (I) với NO3

Dạng bài tập 2: Định điều khoản bảo toàn khối lượng

Câu 1: có thể thu được kim loại sắt bằng cách cho khí cacbon monoxit CO công dụng với hóa học sắt (III) oxit . Cân nặng của kim loại sắt chiếm được là bao nhiêu khi cho 16,8 kg CO công dụng hết với 32 kg sắt (III) oxit thì gồm 26,4 kilogam CO2 sinh ra.

Câu 2: lúc nung nóng quặng đồng malachite, chất này bị phân diệt thành đồng II oxit CuO, khá nước với khí cacbonic.

Tính trọng lượng của khí cacbonic có mặt nếu khối lượng malachite có nung là 2,22g, chiếm được 1,60 g đồng II oxit và 0,18 g nước.


Nếu thu được 6 g đồng II oxit; 0,9 g nước và 2,2 g khí cacbonic thì khối lượng quặng mang nung là bao nhiêu?

...................

V. Đề thi minh họa học tập kì 1 Hóa 8

I- TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh tròn vào số đông đáp án nhưng mà em chỉ ra rằng đúng nhất:

1. Hạt nhân nguyên tử được tạo nên bởi?

A. Proton, nơtron.

B. Proton, electron.

C. Electron.

D. Electron, nơtron.

2. Tính chất nào dưới đây cho ta biết đó là chất tinh khiết?

A. Không màu, ko mùi.

B. Bao gồm vị ngọt, mặn hoặc chua.

C. Ko tan trong nước.

D. Khi đun thấy sôi ở ánh sáng xác định

3. Cho các chất gồm công thức chất hóa học sau: Na, O3, CO2, Cl2, NaNO3, SO3. Hàng công thức tất cả cáchợp hóa học là?

A. Na,O3,Cl2.

B. CO2, NaNO3, SO3.

c. Na,Cl2,CO2.

D. Na, Cl2, SO3.

4. Biết Ca (II) và PO4(III) vậy cách làm hóa học đúng là

A. CaPO4.

B.Ca3PO4.

C.Ca3(PO4)2.

D. Ca(PO4)2.

5. Hiện tượng làm sao là hiện tượng kỳ lạ vật lí?

A. Đập đá vôi sắp tới vàolònung.

B. Làm cho sữa chua.

C. Muối dưa cải.

D. Sắt bị gỉ.

6. Cho phương trình hóa học sau SO3+ H2O àH2SO4. Hóa học tham gia là?

A,. SO3,H2SO4.

B.H2SO4.

C. H2O, H2SO4.

D. SO3, H2O.

7. Đốt cháy 12,8 g bột đồng trong không khí, nhận được 16g đồng (II) oxit CuO. Trọng lượng củaoxi tham gia phản ứng là?

A. 1,6g.

B. 3,2 g.

C. 6,4 g.

D. 28,8 g.

8. Khí lưu huỳnh đioxit SO2nặng hay nhẹ nhàng hơn khí oxi từng nào lần?

A. Nặng rộng 2 lần.

B. Nặng hơn 4 lần.

C. Nhẹ hơn 2 lần.

D. Khối lượng nhẹ hơn 4 lần.

9. Phản ứng nào dưới đây được cân bằng chưađúng?

A. CaO + H2O→Ca(OH)2.

B. S + O2 → SO2.

C. NaOH + HCl →NaCl+ H2O.

D. Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + H2O.

10. Số mol của 11,2g Felà

A. 0,1mol.

B. 0,2 mol.

C. 0,21 mol.

D. 0,12 mol.

11. Để chỉ 3 phân tử Oxi ta viết?

A. 3O.

B.O3.

C. 3O2.

D. 2O3.

12. Dãy chất nào sau đây chỉ kim loại?

A. Đồng, Bạc,Nhôm,Magie.

B. Sắt, lưu huỳnh, Cacbon, Nhôm.

C. Cacbon, lưu lại huỳnh,Photpho,Oxi.

D. Bạc, Oxi, Sắt, Nhôm.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Nối cột A với câu chữ ở cột B thế nào cho phù hợp.

A

B

Trả lời

1. Cồn để trong lọ không kín đáo bị cất cánh hơi.

a. Chất tinh khiết.

………

2. Đốt than trong ko khí.

b. 170 đvC.

………

3. AgNO3 có phân tử khối bằng

c. Hiện tượng vật lí.

………..

4. Nước cất là

d. Hiện tượng lạ hóa học.

………

Câu 2 (2 điểm): Lập phương trình hóa học các phản ứng sau:

A. Ba+ O2 →BaO.

B. KClO3 →KCl + O2.

C. Fe3O4 + teo →Fe + CO2.

D. Al+ CuSO4 →Al2(SO4)3 + Cu.

Câu 3 (3 điểm): đến 4,8 g kim loại Magie tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric HCl theo phương trình:

Mg + HCl →MgCl2 + H2.

a. Lập phương trình chất hóa học của phản bội ứngtrên.

b. Tính cân nặng Magie clorua MgCl2 tạo thành thành.

c, Tính thể tích khí H2 sinh (ở đktc).

Xem thêm: Tả Về Một Cây Hoa Mà Em Yêu Thích Hay Chọn Lọc, Tả Cây Hoa Mà Em Yêu Thích Hay Chọn Lọc


Câu 4 (1 điểm): Một oxit của lưu huỳnh tất cả thành phần trăm của diêm sinh là một nửa và Oxi là 50%. Biết oxit này có trọng lượng mol phân tử là 64 g/mol. Hãy tìm công thức hóa học tập của oxit đó.