*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài hát tuyển sinh Đại học, cđ tuyển chọn sinh Đại học, cđ

Với giải bài 1 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1 Cánh diều chi tiết được biên soạn bám sát đít nội dung bài học Toán 6 bài bác 11: Phân tích một vài ra thừa số nguyên tố góp học sinh tiện lợi xem cùng so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài bác tập môn Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải Toán lớp 6 bài bác 11: Phân tích một số trong những ra quá số nguyên tố

Bài 1 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: Phân tích các số sau ra quá số nguyên tố: 45, 78, 270, 299.

Bạn đang xem: Phân tích số 45 ra thừa số nguyên tố

Lời giải:

Học sinh hoàn toàn có thể phân tích bằng cách viết "rẽ nhánh" hoặc "theo cột dọc".

Có thể trình bày như sau:

+) so sánh số 45 bằng phương pháp viết "theo cột dọc"

*

Vậy 45 = 3 . 3. 5 = 32 . 5.

+) đối chiếu số 78 bằng phương pháp viết "theo cột dọc":

*

Vậy 78 = 2 . 3. 13.

+) so với số 270 bằng phương pháp viết "rẽ nhánh":

Ta có: 270 = 10 . 27

*

Vậy 270 = 2 . 5 . 3 . 3. 3 = 2 . 33 . 5.

+) so sánh số 299 bằng cách viết "theo cột dọc":

*

Vậy 299 = 13 . 23.

Câu hỏi khởi động trang 44 Toán lớp 6 Tập 1: Làm cố nào nhằm viết số 120 thành tích của những thừa số nguyên tố? ...

Hoạt động 1 trang 44 Toán lớp 6 Tập 1: a) Hãy nêu những số nguyên tố nhỏ hơn 30...

Luyện tập 1 trang 44 Toán lớp 6 Tập 1: tìm một mong nguyên tố của 187...

Hoạt hễ 2 trang 44 Toán lớp 6 Tập 1: Viết số 12 thành tích của những thừa số nguyên tố...

Luyện tập 2 trang 45 Toán lớp 6 Tập 1: so sánh số 40 ra vượt số nguyên tố bằng cách viết “rẽ nhánh” với “theo cột dọc” ...

Luyện tập 3 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: so với số 450 ra thừa số nguyên tố...

Bài 2 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: a) Biết 400 = 24 . 52. Hãy viết 800 thành tích các thừa số nguyên tố...

Bài 3 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: a) Biết 2 700 = 22 . 33 . 52 . Hãy viết 270 cùng 900 thành tích các thừa số nguyên tố...

Bài 4 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: chỉ ra rằng hai số tự nhiên mà từng số đó có đúng ba ước nguyên tố...

Xem thêm: What Is Localhost? How To Connect To 127 What Is Localhost

Bài 5 trang 46 Toán lớp 6 Tập 1: so sánh số 84 ra vượt số nhân tố rồi tìm kiếm tập hợp những ước của nó...


Tài liệu có 2 trang. Để xem cục bộ tài liệu, phấn kích tải xuống
download xuống