*
ngotienlinh Send an email 7 mon Tư, 2022

Bạn sẽ xem: thừa khứ của Go là gì? biện pháp chia cồn từ cùng với Go

Quá khứ của Go là gì? phương pháp chia rượu cồn từ cùng với Go

Quá khứ của Go

STT Động từ vượt khứ 1-1 Quá khứ phân trường đoản cú Nghĩa của rượu cồn từ
1 go went gone đi, di chuyển
2 undergo underwent undergone trải qua

Ví dụ:

Does this train go to Newcastle? I went to Paris last summer. Have you ever been there? They’ve gone for a walk, but they should be back soon.

Cách phân tách thì với rượu cồn từ Go

Bảng phân chia động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện trên đơn go go goes go go go
Hiện trên tiếp diễn am going are going is going are going are going are going
Quá khứ đơn went went went went went went
Quá khứ tiếp diễn was going were going was going were going were going were going
Hiện tại trả thành have gone have gone has gone have gone have gone have gone
Hiện tại chấm dứt tiếp diễn have been going have been going has been going have been going have been going have been going
Quá khứ trả thành had gone had gone had gone had gone had gone had gone
QK xong Tiếp diễn had been going had been going had been going had been going had been going had been going
Tương Lai will go will go will go will go will go will go
TL Tiếp Diễn will be going will be going will be going will be going will be going will be going
Tương Lai trả thành will have gone will have gone will have gone will have gone will have gone will have gone
TL HT Tiếp Diễn will have been going will have been going will have been going will have been going will have been going will have been going
Điều Kiện giải pháp Hiện Tại would go would go would go would go would go would go
Conditional Perfect would have gone would have gone would have gone would have gone would have gone would have gone
Conditional Present Progressive would be going would be going would be going would be going would be going would be going
Conditional Perfect Progressive would have been going would have been going would have been going would have been going would have been going would have been going
Present Subjunctive go go go go go go
Past Subjunctive went went went went went went
Past Perfect Subjunctive had gone had gone had gone had gone had gone had gone
Imperative go Let′s go go