BẢMỘT SỐ NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC Số phường Tên nguyên tố cam kết hiệu hoá học Nguyên tử khối Hoá trị 1 Hiđro H 1 I 2 Heli He 4 3 Liti Li 7 I 4 Beri Be 9 II 5 Bo B 11 III 6 Cacbon C 12 IV, II 7 Nitơ N 14 III,II,IV, 8 Oxi O 16 II 9 Flo F 19 I 10 Neon Ne 20 11 Natri na 23 I 12 Magie Mg 24 II 13 Nhôm Al 27 III 14 Silic đắm say 28 IV 15 Photpho p. 31 III, V 16 lưu hoàng S 32 II,IV,VI, 17 Clo Cl 35,5 I, 18 Agon Ar 39,9 19 Kali K 39 I 20 Canxi Ca 40 II 24 Crom Cr 52 II,III 25 Mangan Mn 55 II,IV,VII, 26 Sắt fe 56 II,III 29 Đồng Cu 64 I,II 30 Kẽm Zn 65 II 35 Brôm Br 80 I,… 47 tệ bạc Ag 108 I 56 Bari bố 137 II 80 Thuỷ ngân Hg 201 I,II 82 Chì Pb 207 II,IV ( Chú ý: chữ in đậm là yếu tố kim loại, Chữ in nghiêng là yếu tố phi kim) BẢNG HOÁ TRỊ CỦA MỘT SỐ NHÓM NGUYÊN TỬ Tên nhóm Hoá trị Tên nhóm Hoá trị Hiđroxit (- OH), I Cacbonat (= teo 2 ) II Nitrat( -NO 3 ) I Photphat (PO 4 ) III Sunfat (= SO 4 ), II Họ và Tên:………………………………………Lớp:…… Trường trung học cơ sở ……… BẢNG TÍNH rã CỦA MỘT SỐ AXIT- BAZƠ- MUỐI nhóm hiđroxit và cội axit Hóa trị Tên team HIĐRO VÀ CÁC KIM LOẠI H + I K + I na + I Ag + I Mg 2+ II Ca 2+ II ba 2+ II Zn 2+ II Hg 2+ II Pb 2+ II Cu 2+ II fe 2+ II fe 3+ III Al 3+ III OH – I Hiđroxit T T – K I T K – K K K K K CI – I Clorua t/b T T K T T T T T I T T T T NO 3 – I Nitrat t/b T T T T T T T T T T T T T CH 3 COO – I Axêtat t/b T T T T T T T T T T T – I S 2– II Sunfua t/b T T K – T T K K K K K K – SO 3 2– II Sunfit t/b T T K K K K K K K K K – – SO 4 2– II Sunfat t/kb T T I T I K T – K T T T T teo 3 2– II Cacbonat t/b T T K K K K K – K K K – – SiO 3 2– II Silicat t/kb T T – K K K K – K – K K K PO 4 3– III Photphat t/kb T T K K K K K K K K K K K các gốc axit khác tên gọi Hoá trị những gốc axit khác Tên goi Hoá trị Br – Bromua I HSO 4 – Hiđrosunfat I I – Iotua I HSO 3 – Hiđrosunfit I MnO 4 – Permanganat I HCO 3 – Hiđrocacbonat I AlO 2 – Aluminat I H 2 PO 4 – Đihiđrophotphat I ZnO 2 2– Zincat II HPO 4 2– hiđrophotphat II một số công thức tính hay được dùng 1. Tính số mol: + khi cho trọng lượng chất: n = m M ( mol); Khi mang đến thể tích hóa học khí: n = 22,4 v ( mol); Khi đến C M , Vlit dung dịch: n =C M .V ( mol); lúc cho khối lượng dung dịch, nồng độ phần trăm: n = % dd . .100% C m M ( mol) 2. Tính khối lượng: m= n.M( gam); cân nặng chất tan: m ct = % dd . 100% C m ( gam); 3. Tính nồng độ: độ đậm đặc C%= dd ct m m .100%; tính mật độ mol của dung dịch: C M = n V ( M) ( nhớ thay đổi V ra lit) . BẢMỘT SỐ NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC Số p. Tên nguyên tố ký kết hiệu hoá học tập Nguyên tử khối Hoá trị 1 Hiđro H 1 I 2 Heli He 4 3 Liti Li 7 I 4 Beri Be 9. 201 I,II 82 Chì Pb 207 II,IV ( Chú ý: chữ in đậm là yếu tố kim loại, Chữ in nghiêng là nguyên tố phi kim) BẢNG HOÁ TRỊ CỦA MỘT SỐ NHÓM NGUYÊN TỬ Tên nhóm Hoá trị Tên đội Hoá trị Hiđroxit (-.


Bạn đang xem: Phân tử khối của ba


Xem thêm: News Feed Là Gì ? News Feed Để Làm Gì, Dành Cho Những Ai Chưa Biết

Dùng 1. Tính số mol: + lúc cho trọng lượng chất: n = m M ( mol); Khi mang lại thể tích chất khí: n = 22,4 v ( mol); Khi cho C M , Vlit dung dịch: n =C M .V ( mol); khi cho khối lượng dung dịch, nồng