Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Câu 1: Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng?

A.

Bạn đang xem: Phép toán nào đúng khi x là số chẵn

var tb: real; B. const x: real, C. var R=30; D. var 4hs: integer;

Câu 2: Cho biết kết quả của biểu thức sau: (21 mod 3) div 2 + (15 div 4)

A. 10 B. 4 C. 5 D. 3

Câu 3 : Cho biết kết quả trả về của biểu thức sau: 20 mod (3 div 2) + (15 mod 4)

A. 4 B. 10 C. 3 D. 5

Câu 4: Để khai báo biến x thuộc kiểu số thực ta khai báo:

A. Var x: String; B. Var x: Real; C.

Xem thêm: Những Bài Thơ Về Cô Gái Và Mùa Thu, Viết Cho Em, Cô Gái Của Mùa Thu

Var x: Char; D. Var x: integer;

(giup mk nhé mk cân gấp ạ)


Các phép toán sau đây phép toán nào cho kết quả đúng

A. 17 div 2 =5

B. 17 div 2 = 8

C. 14 mod 5 =2

D. 14 mod 4 = 2.8


Câu 1: Hãy tính kết quả các phép toán sau :A. 155/5=B. 155 div 5 =C. 155 mod 5 =D. 1255 div 20=E. 1255 mod 20= 


Trong các phép toán sau thì phép toán nào chỉ có kiểu dữ liệu số nguyên: *

Div, +, -, *,/

Mod, +, -, *,/

+, -, *,/

Div, mod


1 .Cho biết kết quả của biểu thức sau (21 mod 3) div 2+ (15 div 4)

A. 10 B.4 C.5 D. 3

2. Cho biết kết quả của biểu thức sau 20 mod (3 div 2) +(15 mod 4)

A.4 B.10 C.3 D.5

(GIÚP MK NHÉ)


HÃY chọn kết quả đúng của kết quả của các phép tính chia hai số nguyên 25 và 5A. 25/5=5; 25 div 5=5; 25 mod 5=0B. 25/5=5; 25 div 5=25; 25 mod 5=5C. 25/5=5; 25 div 5=0; 25 mod 5=10D. 25/5=5; 25 div 5=10; 25 mod 5=25


Lớp học trực tuyến

Vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Lớp học trực tuyến

Vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh