toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Thủy phân trọn vẹn 34,2 gam saccarozơ trong 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được hỗn hợp X. Trung hòa - nhân chính dung dịch X, thu được hỗn hợp Y, tiếp đến cho toàn bộ Y tác dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, chiếm được m gam kết tủa. Quý giá của m là

A.

Bạn đang xem: Thủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ trong 200 ml dung dịch hcl 0,1m thu được dung dịch x

43,20

B. 21,60. 

C. 46,07

D. 24,47. 


*

Saccarozo -> Glucozo + Fructozo

2Ag/span/p p. Class=">Fructozo -> 2Ag

=> nAg = 2nGlucozo + 2nFructozo = 4nsaccarozo  = 0,4 mol

=> mAg = 43,2gThủy phân hoàn toàn 34,2 gam saccarozơ vào 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được hỗn hợp X. Trung hòa dung dịch X bởi một lượng NaOH trọn vẹn thu được hỗn hợp Y; tiếp đến cho tổng thể Y tác dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào NH3, thu được m gam kết tủa. Giá chỉ tiị của m là

A. 43,20.

B. 21,60.

C. 46,07.

D. 24,47.


1 saccarozơ + H2O → H +  1 glucozơ + 1 fructozơ.

1 fructozơ  → t ° AgNO 3 / NH 3 2 Ag.

nsaccarozơ = 0,1 mol

Chú ý: Ag+ + Cl– → AgCl↓ nhưng lại bị hòa tan trong NH3:

AgCl + NH3 → Cl (phức tan)

⇒ kết tủa chỉ có Ag.


Thủy phân trọn vẹn 34,2 gam saccarozơ trong 200 ml hỗn hợp HCl 0,1M thu được hỗn hợp X. Trung hòa - nhân chính dung dịch X bởi một lượng NaOH toàn diện thu được hỗn hợp Y; tiếp nối cho tổng thể Y công dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam kết tủa. Giá bán tiị của m là

A. 43,20.

B. 21,60.

C. 46,07.

D. 24,47.


1 saccarozơ + H2O → H + 1 glucozơ + 1 fructozơ.

► 1 saccarozơ → 4 Ag || nsaccarozơ = 0,1 mol

Chú ý: Ag+ + Cl– → AgCl↓ tuy thế bị kết hợp trong NH3:

AgCl + NH3 → Cl (phức tan) ⇒ kết tủa chỉ bao gồm Ag.


Thủy phân trọn vẹn 34,2 gam saccarozơ vào 200 ml hỗn hợp HCl 0,1M thu được dung dịch X. Trung hòa - nhân chính dung dịch X bởi một lượng NaOH trọn vẹn thu được dung dịch Y; kế tiếp cho toàn cục Y chức năng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, nhận được m gam kết tủa.Giá trị của m là

A. 43,20.

B. 21,60.

C. 46,07.

D. 24,47. 


Đáp án C

Glucozo + Fructozo/span/p p. Class=">0,1 -> 0,1 -> 0,1 mol

Glucozo -> 2Ag

2Ag/span/p phường class=">NaCl -> AgCl

=> m = 46,07g


Thủy phân trọn vẹn 34,2 gam saccarozơ vào 200 ml dung dịch HCl 0,1M thu được hỗn hợp X.Trung hòa dung dịch X, thu được dung dịch Y, sau đó cho toàn thể Y tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3trong NH3, chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m làA. 43,20. B. 21,60. C. 46,07. D. 24,47.


Sac + H2O/H+ →1Glu +1 Flu .

0,1mol → nGlu=nFlu=0,1 .

dung dịch Y thu đk : Glu ,Flu,HCL cko td vs AgNO3/NH3 mang đến kết tủa là : Ag: 0,4mol (pư vs glu cùng Flu) ,AgCl : 0,02mol

→m=46,07


Thủy phân trọn vẹn 34,2g saccarozo trong 200ml dung dịch HCl 0,1M thì thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X, thu được dung dịch Y, kế tiếp cho toàn bộ Y chức năng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, nhận được m(g) kết tủa. Giá trị của m là:

A. 46,07

B. 43,2

C. 24,47

D. 21,6


Saccarozo -> Glucozo + Fructozo

nsubGlu/sub = nsubFruc/sub = nsubsac/sub = 0,1 mol/span/p phường class=">=> nAg = 2nGlu + 2nFruc = 0,4 mol với nAgCl = nCl = 0,02 mol

=> mkết tủa = mAg + mAgCl = 46,07g


Thủy phân hoàn toàn 0,01 mol saccarozơ trong môi trường axit, với năng suất là 60%, thu được hỗn hợp X. Trung hòa dung dịch X thu được hỗn hợp Y, cho tổng thể dung dịch Y chức năng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 đến dứt phản ứng chiếm được m gam Ag. Giá trị của m là:

A. 2,592.

B. 6,48.

C. 1,296.

D. 0,648.


Thủy phân trọn vẹn 0,01 mol saccarozơ trong môi trường xung quanh axit, với hiệu suất là 60%, thu được hỗn hợp X. Trung hòa - nhân chính dung dịch X thu được dung dịch Y, cho toàn thể dung dịch Y công dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 đến xong xuôi phản ứng nhận được m gam Ag. Quý giá của m là:

A. 2,592

B. 6,48

C.

Xem thêm: Top trang kèo bóng đá uy tín chất lượng nhất mọi thời đại

1,296

D. 0,648


Thủy phân trọn vẹn 0,01 mol saccarozơ trong môi trường thiên nhiên axit, với năng suất 60% thu được dung dịch X. Trung hòa - nhân chính dung dịch X thu được dung dịch Y, rước dung dịch Y toàn bộ chức năng với lượng dư hỗn hợp A g N O 3 / N H 3 thu được m gam Ag. Cực hiếm của m là