Bảng tuần hoàn hóa học hay còn được biết đến là bảng tuần hoàn Mendeleev là viết tắt của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Bảng này biểu thị các nguyên tố hóa học dựa theo cách sắp xếp số hiệu nguyên tử của các nguyên tố (số proton), cấu hình electron và các quy luật tuần hoàn khác của chúng. Các nguyên tố nhóm a trong bảng tuần hoàn là các nguyên tố s và nguyên tố p.

Bạn đang xem: Số a trong bảng tuần hoàn là

Trắc nghiệm: Các nguyên tố nhóm a trong bảng tuần hoàn là

A. Các nguyên tố s.

B. Các nguyên tố p.

C. Các nguyên tố s và nguyên tố p.

D. Các nguyên tố d.

Trả lời:

Đáp án đúng: C. Các nguyên tố s và nguyên tố p.

Các nguyên tố nhóm a trong bảng tuần hoàn là các nguyên tố s và nguyên tố p.

Giải thích của giáo viên Top lời giải lí do chọn đáp án C:


Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, các nguyên tố được sắp xếp theo một trật tự nhất định.

Các nguyên tố nhóm a trong bảng tuần hoàn là các nguyên tố s và nguyên tố p các nguyên tố của nhóm này có số thứ tự nhóm bằng với số lớp e ngoài cùng.

- Nguyên tố s: bao gồm những nguyên tố nhóm IA và IIA. Các nguyên tử nguyên tố s sẽ có electron cuối cùng được điền vào phân nhóm s.

- Nguyên tố p: bao gồm những nguyên tố nhóm IIIA đến nhóm VIIIA ( loại trừ Heli). Electron cuối cùng của nguyên tử nguyên tố p sẽ được phân bổ vào phân nhóm p.

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn hóa học.

*

Câu 1: Nhóm A bao gồm các nguyên tố:

A. Nguyên tố s

B. Nguyên tố p

C. Nguyên tố d và nguyên tố f.

D. Nguyên tố s và nguyên tố p

Đáp án: D

Câu 2: Trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là

A. 3 và 3

B. 4 và 3

C. 3 và 4

D. 4 và 4

Đáp án: C

Câu 3: Nguyên tố M có số hiệu nguyên tử là 29. M thuộc nhóm nào của bảng tuần hoàn?

A. IIA

B. IIB

C. IA

D. IB

Đáp án: D

Câu 4: Nguyên tố R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10 hạt. Kí hiệu và vị trí ucar R trong bảng tuần hoàn là:

A. Ne, chu kì 2, nhóm VIIIA

B. Na, chu kì 3, nhóm IA

C. Mg, chu kì 3, nhóm IIA

D. F, chu kì 2, nhó VIIA

Đáp án: B

Câu 5: Các nguyên tố X, Y, Z có số hiệu nguyên tử tương ứng là 4, 8, 16, 25. Kết luận nào dưới đây về vị trí nguyên tố trong bảng tuần hoàn là đúng?


 Số hiệu nguyên tửChu kìNhóm
A42IV
B82IV
C163VI
D254V

Đáp án: C

Câu 6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc nào?

A. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân.

B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng.

C. Các nguyên tố có cùng số electron hoá trị trong nguyên tử được xếp thành 1 cột.

D. Cả A, B, C.

Đáp án D.

Câu 7. Chu kì là:

A. Dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều khối lượng nguyên tử tăng dần.

B. Dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều số khối tăng dần.

C. Dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân nguyên tử tăng dần.

D. Dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều số nơtron tăng dần.

Đáp án C.

Câu 8. Nhóm nguyên tố là

A. Tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron giống nhau, được xếp ở cùng một cột.

B. Tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron gần giống nhau, do đó có tính chất hoá học giống nhau và được xếp thành một cột.

C. Tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, do đó có tính chất hoá học gần giống nhau và được xếp thành một cột.

D. Tập hợp các nguyên tố mà nguyên tử có tính chất hoá học giống nhau và được xếp cùng một cột.

Đáp án: C.

Câu 9. Cho cấu hình electron của Mn 3d54s2. Mn thuộc nguyên tố nào?

A. Nguyên tố s B. Nguyên tố p C. Nguyên tố d D. Nguyên tố f

Đáp án C.

Xem thêm: Thực Hư Xung Quanh Huyền Thoại Ngựa Chín Hồng Mao Ngựa Là Gì

-------------------------

Vậy Top lời giải đã mang đến cho bạn phần giải thích chi tiết cho câu trả lời các nguyên tố nhóm a trong bảng tuần hoàn là các nguyên tố s và nguyên tố p và các câu hỏi trắc nghiệm bổ sung kiến thức về bảng tuần hoàn hóa học. Chúc các bạn học tốt và mời các bạn đến với những câu hỏi tiếp theo.