Sơ đồ tư duy về Ancol by Đạt Phan
*

1. Định nghĩa

1.1. Là hợp chất hữu cơ link với team OH

2. Phân loại

2.1. Theo nơi bắt đầu hidrocacbon

2.1.1. Ancol no

2.1.2. Ancol ko no

2.1.3. Ancol thơm

2.2. Theo số lượng nhóm chức

2.2.1. Ancol đối kháng chức

2.2.2. Ancol đa chức

2.3. Theo bậc ancol

2.3.1. Ancol bậc 1

2.3.2. Ancol bậc 2

2.3.3. Ancol bậc 3

3. Danh pháp

3.1. Danh pháp thường

3.1.1. Ancol + gốc hidrocacbon+ic

3.2. Danh pháp thế thế

3.2.1. Stt-tên nhánh+tên mạch chính-stt-tên link bội-stt-ol

3.3. Danh pháp cacbiol

3.3.1. Gốc hidrocacbon+ cacbiol

4. Đồng phân

4.1. Đồng phân cấu tạo

4.1.1. Đồng phân mạch C

4.1.2. Đồng phân địa điểm nhóm chức,vị trí nhánh

4.1.3. Đồng phân nhóm chức

4.2. Đồng phân quang, hình học

4.2.1. Hình học tập khi ancol ko no gồm lk đôi hoặc vòng

4.2.2. Quang học khi tất cả C bất đối

5. đặc thù vật lý

5.1. Trạng thái

5.1.1. C1-C12 lỏng

5.1.2. >C13 rắn

5.2. T sôi

5.2.1. Ancol> dẫn xuất halogen> hidrocacbon

5.3. Độ tan

5.3.1. Ancol>dẫn xuất hidrocacbon>hidrocacbon (Do độ pcuc)

6. đặc thù hóa học tập của monoancol

6.1. Phản nghịch ứng giảm lk O-H

6.1.1. Phản ứng với KLK -> muối ancolat +H2 2R(OH)n +2nNa -> 2R(ONa)n +nH2

6.1.2. Tính năng với axit hữu cơ -> este

6.1.2.1. +H RCOOH +R'OH RCOOR' H2O

6.1.2.2. +H R(COOH)n +nR'OH R(COOR')n +nH2O

6.1.2.3. +H nRCOOH +R'(OH)n (RCOO)nR' +nH2O

6.1.3. Phứng tạo thành ete cùng với dẫn xuất hal

6.1.3.1. ROH + R'X. ROR' +NaX

6.2. Phứng giảm lk C-OH

6.2.1. Phứng với axit đậm đặc

6.2.1.1. ROH+HARA +H2O

6.2.2. Phứng cùng với PCl5, PBr3, PI3, SOCl2

6.2.2.1. ROH+PCl5 —> R-Cl + PCl3 + HCl

6.2.2.2. ROH+PBr3—> RBr +H3PO4

6.3. Phứng bóc nước ( đề hidrat hóa)

6.3.1. Nội phân tử

6.3.1.1. >C-C >C=C ROR' +H2O

6.4. Oxi hóa

6.4.1. Hoàn toàn

6.4.1.1. CnH2n+2-2aOm + O2 —> CO2 + H2O

6.4.2. Không hoàn toàn

6.4.2.1. RCH2OH + O2 —> RCHO +H2O RCHO +KMNO4/H2SO4 -> RCOOH

6.5. Phứng cùng với X2

6.5.1. X2+ NaOH -> NaOX +NaX

7. Ứng dụng

7.1. Metanol

7.1.1. Phân phối fomadehit, dung môi, tiếp tế MTBE (metyl tert-butyl ete)

7.2. Etanol

7.2.1. Điều chế đietyl ete , axit axetic, butadien (sx cao su thiên nhiên buna)...

7.2.2. Dung môi hữu cơ

7.2.3. Đồ uống

8. Điều chế

8.1. CnH2n+ H2O ->HCnH2n+1OH

8.2. 3CnH2n+ 2KMnO4+ 4H2O ->3CnH2n(OH)2+ 2MnO2+ 2KOH

8.3. RXn+ nNaOH ->R(OH)n+ nNaX

8.4. R(CHO)n+ nH2 ->,NiR(CH2OH)n

8.5. R-CO-R’ + H2-->,NiR –CH(OH) –R’

9. đặc thù của poliancol

9.1. Làm phản ứng với KLK -> muối bột ancolat +H2 2R(OH)n +2nNa -> 2R(ONa)n +nH2

9.2. Phứng với axit

9.2.1. Cơ học VD: etilen glicol +axit —> monoeste hoặc đieste

9.2.2. Vô cơ VD: R(OH)n +HX -> RXn +H2O

9.3. Tách bóc H2O

9.3.1. HO-CH2-CH2-OH + H+->HO-CH2-CH2-+OH2 HO-CH2-CH2-+OH2->HO-CH2-CH2++H2O HO-CH2-CH2+->HO-CH=CH2+ H+ HO-CH=CH2->CH3-CH=O

9.4. Phứng oxi hóa

9.5.


Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy ancol


Xem thêm: Kiến Thức Bài Tập Nguyên Hàm Chọn Lọc, Có Đáp Án, 99 Câu Trắc Nghiệm Nguyên Hàm Hay (Có Đáp Án)

Phứng đặc thù của poliancol có tối thiểu 2 team OH liên kề

9.5.1. Cu(OH)2