+ Nguyên tố s: đội IA (nhóm kim loại kiềm, trừ H) và nhóm IIA (kim nhiều loại kiềm thổ).

Bạn đang xem: Số thứ tự của nhóm a được xác định bằng

+ Nguyên tố p: đội IIIA cho VIIIA (trừ He).

- STT nhóm = Số e lớp xung quanh cùng = Số e hóa trị

+ thông số kỹ thuật electron hóa trị tổng quát của nhóm A:

⟶nsanpb

⟶ ĐK:1 ≤ a ≤ 2; 0 ≤ b ≤ 6 

+ Số thứ tự của nhóm A = a+b

⟶ Nếu a+b ≤ 3a+b ≤ 3 ⇒ Kim loại

⟶ Nếu 5 ≤ a+b ≤ 75 ≤ a+b ≤ 7 ⇒ Phi kim

⟶ Nếu a+b = 8a+b = 8 ⇒ Khí hiếm

+ Ví dụ:

⟶ Na(Z=11) : 1s22s22p63s1 ⇒ IA

⟶ O(Z=8) : 1s22s22p4 ⇒VIA

*Nhóm B:

- team B tất cả 8 team được viết số từ IIIB mang đến VIIIB, rồi IB với IIB theo hướng từ trái sang phải trong bảng tuần hoàn.

- nhóm B chỉ gồm các nguyên tố của những chu kỳ lớn.

- đội B gồm các nguyên tố dd và nguyên tố f (thuộc 2 mặt hàng cuối bảng).

- STT team = Số e lớp không tính cùng = Số e hóa trị (Ngoại lệ: Số e hóa trị = 9, 10 thuộc nhóm VIIIB)

+ thông số kỹ thuật electron hóa trị của nguyên tố d:

⟶(n−1)

⟶ĐK: b = 2; 1≤ a ≤ 10

⟶ Nếu a+b 10a+b > 10 ⇒ STT nhóm = (a+b) − 10

Cùng top lời giải bài viết liên quan Bảng tuần hoàn nguyên tố chất hóa học nhé.

I. Cách thức sắp xếp những nguyên tố vào bảng tuần hoàn


+ các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng đột biến của điện tích hạt nhân nguyên tử.

+ những nguyên tố tất cả cùng số lớp electron vào nguyên tử được thu xếp thành một mặt hàng (chu kì)

+ những nguyên tố gồm số electron hóa trị trong nguyên tử tương đồng được xếp thành một cột (nhóm)

II. Cấu tạo bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học 


1. Ô nguyên tố

- Số vật dụng tự của ô nguyên tố đúng ngay số hiệu nguyên tử của nguyên tố kia (= số e = số p. = số đơn vị điện tích hạt nhân).

*

2. Chu kì và nhóm

a. Chu kì

- Chu kì là dãy các nguyên tố mà lại nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

- Số thứ tự của chu kì trùng cùng với số lớp electron của nguyên tử những nguyên tố trong chu kì đó.

+ Chu kì nhỏ: bao gồm chu kì 1, 2, 3.

+ Chu kì lớn: tất cả chu kì 4, 5, 6, 7.

Ví dụ: 12Mg: 1s22s22p63s2

 => Mg thuộc chu kì 3 vì bao gồm 3 lớp electron.

b. Nhóm nguyên tố

- team nguyên tố là tập hợp các nguyên tố nhưng nguyên tử có thông số kỹ thuật electron tựa như nhau, cho nên có tính chất hóa học gần giống nhau và được xếp thành một cột.

- Bảng tuần hoàn gồm 18 cột được phân thành 8 team A đánh số từ IA đến VIIIA cùng 8 đội B viết số từ IIIB đến VIIIB rồi IB với IIB theo hướng từ trái sang đề xuất trong bảng tuần hoàn.

*

+ nhóm A: Bao gồm các nguyên tố s và p. Số vật dụng tự nhóm A bằng tổng số e phần ngoài cùng.

+ nhóm B: Bao gồm những nguyên tố d cùng f có cấu hình e nguyên tử tận cùng dạng (n – 1)dxnsy

*Nếu 3 ≤ (x + y) ≤ 7 thì nguyên tố kia thuộc nhóm (x + y) B.

*Nếu 8 ≤ (x + y) ≤ 10 thì nguyên tố kia thuộc nhóm VIIIB.

*Nếu (x + y) > 10 thì yếu tố đó thuộc đội (x + y - 10) B.

Nguyên tử các nguyên tố trong cùng một nhóm có số electron hóa trị bằng nhau và thông qua số thứ tự của tập thể nhóm (trừ nhì cột cuối của group VIIIB).

c. Khối nguyên tố

+ Khối những nguyên tố s gồm các nguyên tố thuộc đội IA và IIA.

Xem thêm: Giải Chi Tiết Đề Hóa 2017 Mã 201 7 Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Mã 201

+ Khối những nguyên tố p gồm các nguyên tố thuộc nhóm IIIA cho nhóm VIIIA (trừ He).