Hàm số $y = sin x$ bao gồm tập khẳng định R là $ - 1 le sin x le 1,forall x in R$.

$y = sin x$là hàm số lẻ.

$y = sin x$là hàm số tuần hoàn với chu kì $2pi$.

Hàm số $y = sin x$ nhận những giá trị sệt biệt:

* $sin x = 0$ lúc $x = kpi ,k in Z$.

* $sin x = 1$ khi $x = fracpi 2 + k2pi ,k in Z$.

* $sin x = - 1$ lúc $x = - fracpi 2 + k2pi ,k in Z$.

Đồ thị hàm số $y = sin x$:


Bạn đang xem: Tanx=0 thì x bằng bao nhiêu

*

b) Hàm số côsin

Hàm số $y = cos x$ tất cả tập khẳng định R là $ - 1 le cos x le 1,forall x in R$.

$y = cos x$ là hàm số chẵn.

$y = cos x$ là hàm số tuần hoàn với chu kì $2pi$.

Hàm số$y = cos x$ nhận các giá trị quánh biệt:

* $cos x = 0$ lúc $x = fracpi 2 + kpi ,k in Z$.

* $cos x = 1$ khi$x = k2pi ,k in Z$.

* $cos x = - 1$ khi $x = left( 2k + 1 ight)pi ,k in Z$.

Đồ thị hàm số$y = cos x$:

*

2. Hàm số tang cùng côtang

a) Hàm số tang

$y = an x$ là hàm số lẻ.

$y = an x$ là hàm số tuần trả với chu kì $pi$.

Hàm số$y = an x$ nhận những giá trị đặc biệt:

* $ an x = 0$ lúc $x = kpi ,k in Z$.

* $ an x = 1$ lúc $x = fracpi 4 + kpi ,k in Z$.

* $ an x = - 1$ khi $x = - fracpi 4 + kpi ,k in Z$ .

Đồ thị hàm số$y = an x$:


*

b) Hàm số côtang

Hàm số $y = cot x = fraccos xsin x$ có tập khẳng định R là $D = Rackslash left kpi ,k in Z ight$.

$y = cot x$ là hàm số lẻ.

$y = cot x$ là hàm số tuần hoàn với chu kì $pi$.

Hàm số $y = cot x$ nhận các giá trị quánh biệt:

* $cot x = 0$ khi $x = fracpi 2 + kpi ,k in Z$.

* $cot x = 1$ khi $x = fracpi 4 + kpi ,k in Z$.

* $cot x = - 1$ lúc $x = - fracpi 4 + kpi ,k in Z$.

Đồ thị hàm số$y = cot x$:

*

Follow Us


Có gì mới
Xem thêm: Thế Năng Của Điện Trường Đặc Trưng Cho

Trending