A.

Bạn đang xem: Tập xác định cotx

(D = mathbbRackslash ,left dfracpi 2 + kpi ,k in mathbbZ ight\)

B. (D = mathbbRackslash ,left pi + k2pi ,k in mathbbZ ight\)

C.

Xem thêm: Tên Gọi Của Polime Có Công Thức Cho Dưới Đây Là N H Ch2 6 N H C O Ch2 4 C O N

(D = mathbbRackslash ,left kpi ,k in mathbbZ ight\)

D. (D = mathbbRackslash ,left k2pi ,k in mathbbZ ight\)


Hàm số (y = cot X) tất cả TXĐ (D = mathbbRackslash left kpi ,,,k in mathbbZ ight\)


Giải chi tiết:

ĐK: (sin dfracx2 e 0 Leftrightarrow dfracx2 e kpi Leftrightarrow x e k2pi ,left( k in mathbbZ ight))

Nên hàm số (y = cot dfracx2) tất cả TXĐ : (D = mathbbRackslash left k2pi ;k in mathbbZ ight\).

Chọn D


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát