Bạn đọc nhớ ký hiệu hạt nhân nguyên tử, bạn đọc sẽ làm rất nhanh dạng bài tập này: xác định được prôtôn, nơtrôn...

Bạn đang xem: Thành phần cấu tạo của hạt nhân urani


XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA HẠT NHÂN

A. LÝ THUYẾT

1. Hạt nhân: Hạt nhân được cấu tạo bởi hai loại hạt là proton (mp = 1,00728u; qp = +e) và nơtron (mn = 1,00866u; không mang điện tích), gọi chung là nuclon.

Kí hiệu của hạt nhân nguyên tố hóa học X: \(_{Z}^{A}\textrm{X}\)

Z: nguyên tử số (số thứ tự trong bảng hệ thống tuần hoàn số proton ở hạt nhân số electron ở vỏ nguyên tử).

A: Số khối tổng số nuclon.

N = A - Z: Số nơtron

 Bán kính hạt nhân : R= \(1,2.10^{-15}.A^{\frac{1}{3}}m\)

2. Đồng vị: Cùng Z nhưng khác A (cùng prôtôn và khác số nơtron)

Vd: Hidro có ba đồng vị:

+ Hidro thường \(_{1}^{1}\textrm{H}\) chiếm 99,99% hidro thiên nhiên

+ Hidro nặng \(_{1}^{2}\textrm{H}\) còn gọi là đơtêri \(_{1}^{2}\textrm{D}\) chiếm 0,015% hidro thiên nhiên

+ Hidro siêu nặng \(_{1}^{3}\textrm{H}\) còn gọi là triti \(_{1}^{3}\textrm{T}\)

3. Khối lượng hạt nhân: Khối lượng hn rất lớn so với khối lựơng của êlectron, vì vậy khối lượng nguyên tử gần như tập trung toàn bộ ở hn.

Đơn vị khối lượng nguyên tử, kí hiệu: u = \(\frac{1}{12}\) khối lượng của đồng vị Cacbon \(_{6}^{12}\textrm{C}\)

1u = 1,66055.10-27kg

Theo đơn vị MeV/c2:1u = 931,5 MeV/c2

(1eV = 1,6.10-19 J; 1MeV = 1,6.10-13 J)

Vậy khối lượng hạt nhân có 3 đơn vị: u, kg và MeV/c2

Một số hạt thường gặp

*

4. Lực hạt nhân: Lực tương tác giữa các nuclon gọi là lực hạt nhân. Lực hạt nhân không có cùng bản chất với lực tĩnh điện hay lực hấp dẫn. Lực hạt nhân là lực tương tác mạnh chỉ phát huy tác dụng trong phạm vi kích thước hạt nhân (Bán kính tương tác khoảng 10-15m).

Chú ý: + Số nguyên tử có trong m gam: = \(\frac{m}{A}.N_{A}\)

+ Số nơ tron có trong m gam: = (A-Z ) \(\frac{m}{A}.N_{A}\)


+ Số prôtôn có trong m gam: = Z. \(\frac{m}{A}.N_{A}\)


B. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1: Khí Clo là hỗn hợp của hai đồng vị bền là \(_{17}^{35}\textrm{Cl}\)= 34,969u hàm lượng 75,4% và \(_{17}^{37}\textrm{Cl}\)= 36,966u hàm lượng 24,6%. Tính khối lượng của nguyên tử của nguyên tố hóa học Clo.


A. 31,46u. B. 32,46u. C. 35,46u. D. 34,46u.

Xem thêm: Trường Thpt Trung Văn - Điểm Chuẩn Vào Lớp 10 Hà Nội 2020


Câu 2: Biết NA = 6,02.1023mol-1. Tính số nơtron trong 59,5g \(_{92}^{238}\textrm{U}\).