toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

11) Hãy tính : số mol và thể tích ( sinh sống đktc) của :

- K/lượng của : 0,5 mol AI2O3 ; 0,2 mol Fe2O3

- Thể tích của : 0,2 mol CO2; 0,5 mol khí N2 ở đktc


*

(m_Al_2O_3=n.M=0,5.102=51left(g ight)\m_Fe_2O_3=n.M=0,2.160=32left(g ight)\Rightarrow m_hh=51+32=83left(g ight))

(n_hh=0,2.0,5=0,7left(mol ight)\Rightarrow V_hh=n.22,4=0,7.22,4=15,68left(l ight))


a. Thể tích của 0,8 mol khí NH3 (đktc)b. Thể tích sống đktc của 140 g khí Nitơ ; 96g khí Oxic. Thể tích của hỗn hợp khí có 0,5 mol Cl2 cùng 0,2 mol N2 ở đk tiêu chuẩn.d. Trọng lượng của hỗn hợp 0,25 mol khí NH3 , 28lit khí CO.

Bạn đang xem: Thể tích của 0 4 mol khí nh3


(a.V_NH_3=0,8.22,4=17,92left(l ight)\b.n_N_2=dfrac14028=5left(mol ight)\V_N_2=112left(l ight)\n_O_2=dfrac9632=3left(mol ight)\V_O_2=22,4.3=67,2left(l ight))

(c.n_hh=0,5+0,2=0,7left(mol ight)\V_hh=0,7.22,4=15,68left(l ight)\d.m_NH_3=4,25left(g ight)\n_CO=dfrac2822,4=1,25left(mol ight)\m_CO=1,25.28=35left(g ight)\m_hh=4,25+35=39,25left(g ight))


a. Thể tích của 0,8 mol khí NH3 (đktc)

=>VNH3=0,8.22,4=17,92l

b. Thể tích sinh sống đktc của 140 g khí Nitơ ; 96g khí Oxi

nN2=14014.2=5 mol

nO2=9632=3 mol

=>Vhh=(5+3).22,4=179,2l

c. Thể tích của hỗn hợp khí tất cả 0,5 mol Cl2 với 0,2 mol N2 ở điều kiện tiêu chuẩn.

=>Vhh=(0,5+0,2).22,4=15,68l

d. Khối lượng của các thành phần hỗn hợp 0,25 mol khí NH3 , 28lit khí CO.

n CO=2822,4=1,25 mol

=>mhh=0,25.17+1,25.28=39,25g


Bài 4. Tính thể tích (đo nghỉ ngơi đktc) của: a) 0,5 mol SO2 b) 3,2 g CH4 c) 0,9.1023 phân tử khí N2

 Bài 5. Tính cân nặng của: a) 0,1 mol Al b) 0,3 mol Cu(NO3)2 ; c) 1,2.1023 phân tử Na2CO3 d) 8,96 lít CO2 (đktc) ; e) từng nguyên tố gồm trong 0,5 mol K2CO3

cứu mình đề xuất gấp


4.

a) (V_SO_2=0.5cdot22.4=11.2left(l ight))

b) (V_CH_4=dfrac3.216cdot22.4=4.48left(l ight))

c) (V_N_2=dfrac0.9cdot10^236cdot10^23cdot22.4=3.36left(l ight))

5.

a) (m_Al=0.1cdot27=2.7left(g ight))

b) (m_Culeft(NO_3 ight)_2=0.3cdot188=56.4left(g ight))

c) (m_Na_2CO_3=dfrac1.2cdot10^236cdot10^23cdot106=21.2left(g ight))

d) (m_CO_2=dfrac8.9622.4cdot44=17.6left(g ight))

e) (m_K=0.5cdot2cdot39=39left(g ight)\m_C=0.5cdot12=6left(g ight)\m_O=0.5cdot3cdot16=24left(g ight))


Đúng 2
phản hồi (1)

Đốt cháy trọn vẹn một axit cacboxylic đơn chức X, cần dùng trọn vẹn V lít (đktc) không gian (chứa 80% N2 về thể tích, còn sót lại là O2) nhận được 0,4 mol CO2; 0,3 mol H2O và 1,8 mol N2. Cách làm phân tử của X và quý hiếm của V theo lần lượt là

A. C2H3COOH và 50,4

B. CH3COOH và 45,3

C. C3H5COOH với 50,4 

D. C3H5COOH và 45,3


Lớp 11 chất hóa học
1
0
Gửi diệt

Lời giải

Ta thấy N2 không thâm nhập phản ứng ⇒ n O 2 phường h ả n ứ đọng n g = 1 4 n N 2 = 0 , 45 ( m o l )

Vì axit cacboxylic X đối chọi chức nên bảo toàn thành phần O ta có:

⇒ 2 n X + 2 n O 2 p h ả n ứ n g = 2 n C O 2 + n H 2 O ⇒ n X = 0 , 1 ( m o l )

Bảo toàn cân nặng ta lại có: 

⇒ m X = m C O 2 + m H 2 O - m O 2 p h ả n ứ đọng n g = 8 , 6 ( g )  

  ⇒ M X = 86 =>X là C3H5COOH

Lại có:  V k h ô n g k h í = 5 V O 2 p h ả n ứ n g = 50 , 4 ( 1 )

Đáp án C.


Đúng 0

comment (0)

Thể tích của 0,3 mol khí hidrosunfua làm việc đktc là  Biết: S = 32; H = 1

 

6,72lit

7,2lit

10,2g

10,2lit


Lớp 8 hóa học CHƯƠNG III: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC
0
0
gửi Hủy

1. Tính khối lượng của 0,5 mol khí oxi O2

 2. Tính số mol của 6g cacbon C ? 

3. Tính cân nặng của 1,2 mol CuSO4 ?

a/ 180g

b/ 190g

c/ 192g 

1. Tính số mol của 11,2 lít khí nitơ N2 sinh sống đktc ?

2. Tính thể tích ngơi nghỉ đktc của 0,05 mol khí clo Cl2 ?

3. Thể tích của 0,2 mol khí nitơ sinh sống đktc là bao nhiêu?

a/ 3,36 lit

b/ 4,48 lít

c/ 5,6 lít


Lớp 8 Hóa học bài xích 19: biến hóa giữa khối lượng, thể tích và lư...
2
0
gởi Hủy

(m_O_2=0,5.32=16left(g ight)\n_C=dfrac612=0,5left(mol ight)\3.C.192left(g ight)\n_N_2=dfrac11,222,4=0,5left(mol ight)\V_Cl_2left( extđktc ight)=0,05.22,4=1,12left(l ight)\3.b.4,48left(l extít ight))


Đúng 0

comment (0)

 2. Tính số mol của 6g cacbon C ? 

(n_C=dfrac612=0,5left(mol ight))

3. Tính trọng lượng của 1,2 mol CuSO4 ?

a/ 180g

b/ 190g

c/ 192g 

(m_CuSO_4=1,2.160=192left(g ight))

1. Tính số mol của 11,2 lít khí nitơ N2 sinh sống đktc ?

(n_N_2=dfrac11,222,4=0,5left(mol ight))

2. Tính thể tích ngơi nghỉ đktc của 0,05 mol khí clo Cl2 ?

(V_Cl_2=0,05,22,4=1,12left(l ight))

3. Thể tích của 0,2 mol khí nitơ sinh hoạt đktc là bao nhiêu?

a/ 3,36 lit

b/ 4,48 lít

(V_N_2=0,2.22,4=4,48left(l ight))

c/ 5,6 lít


Đúng 0
bình luận (0)

 1 tính thể tích khí của những hỗn hợp hóa học khí sau sống đktc cùng tính đk thường: a )0,1 mol CO2 ; 0,2 mol NO2 ; 0,02 mol SO2 và 0,03 mol N2 b) 0,04 mol N2O; 0,015 mol NH3; 0,06 mol H2 ;0,08 mol H2S

2 tính thể tích khí làm việc đktc của

a )0,5 mol phân tử khí H2 ;0,8 mol phân tử khí O2 B )2 mol CO2 ; 3 mol khí CH4 C) 0,9 m khí N2; 1,5 mol khí H2

 


Lớp 8 Hóa học bài bác 18: Mol
1
0
gởi Hủy

1.

Xem thêm: Gái Xinh Che Mặt Ảnh Avatar Đẹp Cho Con Gái, Tải 35+ Hình Ảnh Gái Xinh Che Mặt Cute Nhất 2022

(a.)

(V_hh=left(0.1+0.2+0.02+0.03 ight)cdot24=8.4left(l ight))

(b.)

(V_hh=left(0.04+0.015+0.06+0.08 ight)cdot24=4.68left(l ight))

(2.)

(a.)

(V_H_2=0.5cdot22.4=11.2left(l ight))

(V_O_2=0.8cdot22.4=17.92left(l ight))

(b.)

(V_CO_2=2cdot22.4=44.8left(l ight))

(V_CH_4=3cdot22.4=67.2left(l ight))

(c.)

(V_N_2=0.9cdot22.4=20.16left(l ight))

(V_H_2=1.5cdot22.4=33.6left(l ight))


Đúng 3

phản hồi (0)

2 . A, Tính cân nặng của 0,5 Mol MgTính thể tích ( ngơi nghỉ đktc ) của 0,25 Mol khí SO2b, Tính trọng lượng của các thành phần hỗn hợp khí tất cả 16,8 lít khí N2 và 5,6 lít O2 . Biết những khí đó ở đktc


Lớp 8 chất hóa học CHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ
1
1
Gửi bỏ

mMg = 0,5.24 = 12 gam

VSO2 = n.22,4 = 0,25.22,4 = 5,6 lít

nN2 = (dfrac16,822,4)= 0,75 mol , nO2 = (dfrac5,622,4)= 0,25 mol

=> m(N2 + O2 ) = 0,75.28 + 0,25.32 = 29 gam


Đúng 0

bình luận (0)

1 mol N 2  có thể tích bằng 22,4 l. Hỏi 8 mol N 2  thì có thể tích bằng bao nhiêu lít? Biết khí đo sinh sống đktc.

A. 179,2 l

B. 17,92 l

C. 0,1792 l

D. 1,792 l


Lớp 8 hóa học
1
0
Gửi hủy

Đáp án A

V = n.22,4 = 8.22,4 = 179,2 (l)


Đúng 0

bình luận (0)

thể tích láo lếu hộp khí gồm 0,75 mol co2 ; 0,25mol n2 với 0.2 mol o2 (ở đktc) là bao nhiêu


Lớp 8 Hóa học bài xích 19: đổi khác giữa khối lượng, thể tích cùng lư...
1
0
Gửi diệt

(V_CO_2=0,75.22,4=16,8l\V_N_2=0,25.22,4=5,6l\V_O_2=0,2.22,4=4,48l\Rightarrow V_hh=16,8+5,6+4,48=26,88l)


Đúng 3

bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
briz15.com