Để tìmđường tiệm cận của hàm số y = f(x) ta dựa vào tập xácđịnh Dđể biết số số lượng giới hạn phải tìm. Nếu như tập xácđịnhD cóđầu mút là khoảng thì nên tìmgiới hạn của hàm số khi xtiến đến đầu mút đó.

Bạn đang xem: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số

Ví dụ: D = *