– vào tơ, hầu hết phân tử polime bao gồm mạch ko phân nhánh xếp tuy vậy song với nhau. Polime đó nên rắn, kha khá bền với nhiệt, với các dung môi thông thường, mềm, dai, không độc và có chức năng nhuộm màu.

Bạn đang xem: Tơ hóa học là gì

Đang xem: Tơ hóa học

2. Phân loại

Loại tơNguồn gốcVí dụ
Tơ thiên nhiênCó sẵn trong thiên nhiên, được sử dụng trực tiếpBông (xenlulozo), len, tơ tằm
Tơ hóa họcTơ tổng hợpPolime được tổng hợp bằng phản ứng hóa họcTơ poliamit (nilon, capron), tơ vinylic (nitron, vinilon), tơ lapsan,…
Tơ bán tổng hợp tuyệt nhân tạoChế biến polime thiên nhiên bằng phương pháp hóa họcTơ visco, tơ xenlulozo axetat,

3. Một số trong những loại tơ tổng hợp và tơ tự tạo thường gặp

a) Tơ poliamit (có những nhóm amit –CO–NH–)

Tơ nilon – 6,6: được pha trộn theo phản nghịch ứng trùng ngưng, kết cấu thẳng (poli amit)

nH2-6-NH2 + nHOOC-4-COOH 

 + 2nH2O

Tơ Capron (nilon – 6): được pha trộn theo làm phản ứng trùng dừng (H2N-5-COOH) hoặc trùng vừa lòng , có kết cấu mạch thẳng

H2N-5-COOH (− NH-5-CO)−n + nH2O

axit ε-aminocaproic Nilon -6 (tơ capron)

(− NH-5-CO −)n

Tơ nilon – 7 (tơ Enang): được điều chế theo làm phản ứng trùng dừng monome

H2N-6-COOH có cấu tạo mạch trực tiếp (poli amit)

H2N-6-COOH (− NH-6-CO )−n + nH2O

axit ω-aminoenantoic  Nilon -7 (tơ Enang)

b) Tơ Lapsan ( tơ polieste)có nhiều nhóm este, pha chế theo phản ứng trùng ngưng, cấu tạo mạch trực tiếp (poli este)

n(p-HOOC-C6H4-COOH) + nHO-CH2-CH2-OH 

axit terephtalic   etylen glicol

(−CO-C6H4-CO-O-CH2-CH2-O)−n + 2H2O

(Poli(etylen-terephtalat)(tơ lapsan))

c) Tơ nitro (Olon): điều chế theo phản nghịch ứng trùng hòa hợp từ CH2=CH-CN cấu tạo mạch thẳng (tơ vinylic)

d) Tơ Clorin: được điều chế theo phản nghịch ứng PVC + Cl2 có nguồn gốc là tơ tổng hợp, cấu trức mạch trực tiếp (poli Vinylic)

(−CH2−CHCl)−n + nCl2 

*

 (−CHCl−CHCl)−n + nHCl

d) Tơ axetat

Tơ axetat là láo hợp gồm xenlulozo diaxetat (n với xenlulozo triaxetat (n bắt đầu tơ phân phối tổng hợp hay còn được gọi là tơ nhân tạo

e) Tơ visco

Hòa rã xenlulozo vào NaOH loãng tiếp nối thu được một dung dịch keo hết sức nhớt đó đó là tơ visco

II. Lấy ví dụ minh họa dạng bài xích tập về phân nhiều loại tơ

Câu 1: Tơ visco không thuộc loại

A. Tơ hóa học

B. Tơ tổng hợp.

C. Tơ buôn bán tổng hợp.

D. Tơ nhân tạo.

Đáp án: B

Câu 2: Tơ nilon-6,6 được tổng vừa lòng từ bội nghịch ứng

A. Trùng hợp giữa axit ađipic với hexametylen điamin

B. Trùng ngưng thân axit ađipic với hexametylen điamin

C. Trùng thích hợp từ caprolactan

D. Trùng ngưng từ caprolactan

Đáp án: B

Nilon-6,6 được điều chế bằng phương pháp trùng ngưng hexametylenđiamin và axit ađipic.

nH2N-(CH2)6-NH2 + nHOOC-(CH2)4-COOH n + 2nH2O.

Câu 3: Quá trình pha trộn tơ làm sao dưới đây là quá trình trùng hợp?

A. Tơ nitron (tơ olon) từ bỏ acrilo nitrin.

B. Tơ capron từ bỏ axit -amino caproic.

C. Tơ nilon-6,6 từ hexametilen diamin cùng axit adipic.

D. Tơ lapsan từ etilen glicol và axit terephtalic

Đáp án: A

Trùng đúng theo là vượt trình phối hợp nhiều phân tử nhỏ dại (monome), tương tự nhau hay tương tự như nhau thành phân tử rất cao (polime).

Điều chế tơ nitron (tơ olon) tự acrilonitrin là quá trình trùng hợp

Câu 4: Tơ gai axetat được phân phối từ:

A. Visco

B. Vinyl axetat

C. Axeton

D. Este của xenlulozơ cùng anhiđrit axetic

Đáp án: D

Tơ axetat được sản xuất từ xenlulozơ cùng anhiđrit axetic:

n + 3n(CH3CO)2O → n + 3nCH3COOH

Câu 5: Tơ enang được tổng phù hợp từ nguyên liệu nào sau đây?

A. H2N-(CH2)3-COOH

B. H2N-(CH2)4-COOH

C. H2N-(CH2)5-COOH

D. H2N-(CH2)6-COOH

Đáp án: D

Nilon-7 được điều chế bằng cách trùng ngưng axit 7-aminoheptanoic.

nH2N-(CH2)6-COOH

Câu 6. Cho các loại polime sau: tơ nilon-6, tơ xenlulozo triaxetat, tơ nilon-6,6, tơ visco, tơ nilon-7, tơ colirin. Số polime trực thuộc poliamit là

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Đáp án: C

Polime ở trong poliamit là: tơ nilon-6; tơ nilon-6,6; tơ nilon-7

III. Bài xích tập áp dụng mở rộng về Polime

Bài 1: Trong phần lớn chất sau đây có từng nào chất có links CO-NH: caprolactam, glyxylalanin, tơ nilon 7, peptit, tơ Lapsan, protein.

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 2: Cho những phát biểu về hợp hóa học polime

a) cao su thiên nhiên thiên nhiên là polime của isopren.

b) PVC, PS, cao su buna N đông đảo là chất dẻo.

c) những polime không có nhiệt nhiệt độ chảy xác định, không tan trong những dun môi thông thường

d) Amilopectin, vật liệu bằng nhựa baketlit có cấu tạo mạch phân nhánh

e) tơ olon, tơ nilon-6 thuộc các loại tơ poliamit

f) Tơ visco, tơ axetat thuộc các loại tơ nhân tạo

Số phát biểu đúng là?

A. 5

B. 4.

C. 3.

D. 1

Bài 3: Cho những polime sau: tơ nilon-6, tơ clorin, tơ Lapsan, tơ nilon-7, tơ Nitron, tơ axetat. Số polime được pha trộn từ phản bội ứng trùng đúng theo là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Bài 4: Tơ nilon nằm trong loại:

A. Tơ nhân tạo.

B. Tơ thiên nhiên.

C. Tơ polieste.

D. Tơ poliamit.

Bài 5: Trong số những loại to sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon -6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang; những nhiều loại tơ thuộc các loại tơ nhân tạo là:

A. Tơ tằm cùng tơ enang.

B. Tơ visco và tơ nilon -6,6.

C. Tơ nilon -6,6 với tơ capron.

D. Tơ visco với tơ axetat.

Bài 6: Polime làm sao sau đấy là nguyên liệu để cấp dưỡng tơ visco?

A. Xenlulozơ

B. Caprolactam.

C. Axit terephtalic và etilenglicol.

D. Vinyl axetat

Bài 7: Tơ lapsan thuộc các loại tơ:

A. Poliamit.

B. Polieste.

C. Poliete.

D. Vinylic.

Bài 8: Tơ nào dưới đây thuộc nhiều loại tơ bán tổng thích hợp (tơ nhân tạo)?

A. Bông.

B. Tơ visco.

C. Tơ nilon-6,6.

D. Tơ tằm.

Bài 9: Trong số các polime: tơ tằm, sợi bông, len, tơ enang, tơ visco, nilon-6,6, tơ axetat, nhiều loại tơ có bắt đầu xenlulozơ là:

A. Tơ tằm, gai bông,nilon-6,6

B. Sợi bông, len, nilon-6,6

C. Tơ visco, nilon-6,6, tơ axetat

D. Tua bông, tơ axetat, tơ visco

Bài 10: Polime như thế nào sau đây mang tên gọi “tơ nilon” tuyệt “olon” được sử dụng dệt may quần áo ấm?

A. Poli(metylmetacrylat)

B. Poliacrilonitrin

C. Poli(vinylclorua)

D. Poli(phenol-fomanđehit)

Bài 11: Cho các loại tơ: bông, tơ capron, tơ xenlulozơ axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng vừa lòng là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Bài 12: Nilon–6,6 là 1 loại

A. Tơ axetat.

B. Tơ poliamit.

C. Polieste.

D. Tơ visco.

Bài 13: Công thức cấu tạo của tơ nilon – 6,6 là:

A. N

B. N

C. N

D. N

Bài 14: Điều kiện để một monome thâm nhập phản ứng trùng hợp là:

A. Có sự liên hợp các liên kết đôi

B. Có liên kết đôi

C. Có từ nhì nhóm chức trở lên

D. Có nhì nhóm chức đầu mạch phản ứng được với nhau

Bài 15: Polime có kết cấu mạng không khí (mạng lưới) là :

A. PE.

B. Amilopectin.

C. PVC.

D. Vật liệu bằng nhựa bakelit.

Bài 16: Polistiren không tham gia phản ứng nào trong những phản ứng sau ?

A. Đepolime hoá.

B. Tác dụng với Cl2/ánh sáng.

C. Chức năng với NaOH (dung dịch).

D. Công dụng với Cl2 khi có mặt bột sắt.

Bài 17: Một đôi mắt xích của teflon có cấu tạo là :

A. –CH2–CH2– .

B. –CCl2–CCl2–.

C. –CF2–CF2–.

D. –CBr2–CBr2–.

Bài 18: Một polime Y có cấu trúc như sau :

… –CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2–CH2– …

Công thức của polime Y đã là :

A. –CH2–CH2–CH2– .

B. –CH2–CH2–CH2–CH2– .

C. –CH2– .

Xem thêm: Đường Ngay Thông Thống Hai Cống Hai Bên Trên Hàng Gương Dưới Hàng Lược

D. –CH2–CH2– .

1D2C3.B4D5D6A
7B8D9B10D11C12B
13C14B15D16C17C18D

Hãy chia sẻ cho mọi fan nếu thấy độc đáo nhé!