Giải bài bác tập trang 9, 10 bài xích 1 sự đồng biến, nghịch trở thành của hàm số SGK Giải tích 12. Câu 1: Xét sự đồng biến, nghịch biến của các hàm số:...

Bạn đang xem: Toán 12 trang 9 bài 1


Bài 1 trang 9 sách sgk giải tích 12

Xét sự đồng biến, nghịch biến của các hàm số:

a) (y = 4 + 3x - x^2)  ; b) (y =1 over 3x^3) + (3x^2-7x - 2) ;

c) (y = x^4) - (2x^2) +( 3) ; d) (y = -x^3)+ (x^2) - (5).

Giải:

1. A) Tập khẳng định : (D =mathbb R);

(y" = 3 - 2x => y" = 0 ⇔ x =) (3 over 2).

Bảng vươn lên là thiên :

*

 Hàm số đồng biến đổi trên khoảng (left( - infty ;3 over 2 ight)); nghịch phát triển thành trên khoảng chừng (left( 3 over 2;+infty ight))

 b) Tập xác định (D=mathbb R); (y"= x^2)+ (6x - 7 Rightarrow y" = 0 ⇔ x = 1, x = -7).

 Bảng đổi thay thiên :

*

Hàm số đồng đổi mới trên các khoảng ((-∞ ; -7), (1 ; +∞)) ; nghịch trở nên trên các khoảng ((-7 ; 1)).

c) Tập khẳng định : (D=mathbb R).

(y" = 4x^3)-(4x = 4x(x^2-1)) (Rightarrow y" = 0 ⇔ x = -1, x = 0, x = 1).

Bảng thay đổi thiên : 

*

Hàm số đồng biến trên các khoảng ((-1 ; 0), (1 ; +∞)) ; nghịch đổi thay trên các khoảng ((-∞ ; -1), (0 ; 1)).

d) Tập xác minh :( D=mathbb R).

(y" = -3x^2) +( 2x Rightarrow y" = 0 ⇔ x = 0, x =) (2 over 3).

Bảng đổi thay thiên :

*

Hàm số đồng biến hóa trên khoảng chừng (( 0 ; 2 over 3 )) ; nghịch đổi mới trên các khoảng ((-∞ ; 0)), ((2 over 3; +∞)).

Bài 2 trang 10 sách sgk giải tích 12

Tìm những khoảng đơn điệu của các hàm số:

a) (y=frac3x+11-x) ; b) (y=fracx^2-2x1-x) ;

c) (y=sqrtx^2-x-20) ; d) (y=frac2xx^2-9).

Giải

a) Tập xác định : (D =mathbb R setminus) 1 .

(y"=frac4(1-x)^2)> 0, (∀x eq 1).

*

 Hàm số đồng biến hóa trên những khoảng : ((-∞ ; 1), (1 ; +∞)).

b) Tập khẳng định : (D =mathbb Rsetminus) 1 .

Xem thêm: Bài Tập Toán Lớp 8 Học Kì 1 Toán Lớp 8 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

(y"=frac-x^2+2x-2(1-x)^2 0). Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng chừng ((-∞ ; -4)) với đồng biến đổi trên khoảng ((5 ; +∞)).