Toán lớp 4 đặt tính rồi tính là dạng bài tập tính toán của các phép tính nhân, chia, cộng, trừ. Cùng briz15.com học bài toán này nhé!Hôm nay briz15.com sẽ hướng dẫn các em học bài toán lớp 4 đặt tính rồi tính. Cùng giải các bài tập vận dụng và các bài tập thực hành để củng cố kiến thức.

Bạn đang xem: Toán nhân chia lớp 4

1. Hướng dẫn bài tập toán lớp 4 đặt tính rồi tính

1.1. Ví dụ 1: Đặt tính và tính với phép nhân.

*

Thực hiện phép nhân theo thứ tự từ phải qua trái ta có:

2 nhân 4 bằng 8, viết 8

2 nhân 2 bằng 4, viết 4

2 nhân 1 bằng 2, viết 2

4 nhân 4 bằng 16, viết 6 (dưới 4) nhớ 1

2 nhân 4 bằng 8 thêm 1 bằng 9, viết 9

4 nhân 1 bằng 4, viết 4

1 nhân 4 bằng 4, viết 4 (dưới 9)

1 nhân 2 bằng 2, viết 2

1 nhân 1 bằng 1, viết 1

Hạ 8

6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1

2 cộng 9 bằng 11, 11 cộng 4 bằng 15, thêm 1 bằng 16, viết 6 nhớ 1

4 cộng 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7 viết 7

Hạ 1

Vậy 124 x 142 = 17608

Trong cách tính trên:

248 được gọi là tích riêng thứ nhất

496 được gọi là tích riêng thứ hai. Tích riêng thứ 2 được viết lùi sang bên trái một cột so với tích riêng thứ nhất. Vì đây là 496 chục

124 được gọi là tích riêng thứ ba. Tích riêng thứ 3 được viết lùi sang bên trái một cột so với tích riêng thứ 2. Vì đây là 124 trăm.

1.2. Ví dụ 2: Đặt tính rồi tính với phép chia.

*

Chia theo thứ tự từ trái qua phải. Các bước lần lượt: phép chia - phép nhân - phép trừ. Ta có:

144 chia 17 bằng 8, viết 8

8 nhân 17 bằng 136, 144 trừ 136 bằng 8

Hạ 5 được 85, 85 chia 17 bằng 5

5 nhân 17 bằng 85, 85 trừ 85 bằng 0

Vậy 1445 : 17 = 85 là phép chia hết

1.3. Ví dụ 3: Đặt tính rồi tính với phép cộng.

Quy tắc: Muốn cộng hai số tự nhiên ta có thể làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Cộng các chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, …

*

Thực hiện phép tính theo quy tắc ta có:

1.4. Ví dụ 4: Đặt tính rồi tính với phép trừ.

*

Quy tắc: Muốn trừ hai số tự nhiên ta có thể làm như sau:

- Viết số hạng này dưới số hạng kia sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Trừ các chữ số ở từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, …

2. Bài tập vận dụng

2.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính của phép tính nhân.

a) 253 x 172

b) 146 x 160

c) 46 x 14

d) 1837 x 725

g) 147848 x 3

Bài 2: Đặt tính rồi tính của phép chia

a) 125462 : 9

b) 50562 : 6

c) 2475 : 36

d) 37125 : 99

e) 4375 : 175

g) 73645 : 416

h) 8000 : 160

Bài 3: Đặt tính rồi tính của phép trừ

Đặt tính rồi tính với phép trừ không nhớ.

a) 82959 - 10547

b) 564383 - 460532

c) 27458 - 6324

d) 7578 - 534

Đặt tính rồi tính với phép trừ có nhớ.

g) 567283 - 468496

h) 36270 - 13758

m) 64763 - 5697

n) 9370 - 999

Bài 4: Đặt tính và tính của phép cộng

Đặt tính rồi tính với phép cộng không nhớ

a) 3682 + 5217

b) 41280 + 37619

c) 28475 + 1524

d) 184759 + 413210

Đặt tính rồi tính với phép cộng có nhớ.

g) 3421 + 2847

h) 17492 + 2649

m) 683992 + 28490

n) 93756 + 758

2.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải qua trái ta có:

*

2 nhân 3 bằng 6, viết 6

2 nhân 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1

2 nhân 2 bằng 4 thêm 1 bằng 5,viết 5

7 nhân 3 bằng 21, viết 1 (dưới số 0) nhớ 2

7 nhân 5 bằng 35 thêm 2 bằng 37, viết 7 nhớ 3

7 nhân 2 bằng 14 thêm 3 bằng 17, viết 17

1 nhân bằng 3, viết 3

1 nhân 5 bằng 5, viết 5

1 nhân 2 bằng 2, viết 2

Hạ 6

0 cộng 1 bằng 1, viết 1

5 cộng 7 bằng 12, cộng 3 bằng 15, viết 5 nhớ 1

7 cộng 5 bằng 12 thêm 1 bằng 13, viết 3 nhớ 1

1 cộng 2 bằng 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 253 x 172 = 43516

*

0 nhân 146 bằng 06 nhân 6 bằng 36, viết 6 nhớ 3

6 nhân 4 bằng 24 thêm 3 bằng 27, viết 7 nhớ 2

6 nhân 1 bằng 6 thêm 2 bằng 8, viết 8

1 nhân 146 bằng 146Hạ 6

7 cộng 6 bằng 13, viết 3 nhớ 1

8 cộng 4 bằng 12 thêm 1 bằng 13, viết 3 nhớ 1

Hạ 1 thêm 1 bằng 2

Vậy 146 x 160 = 23360

*

4 nhân 6 bằng 24, viết 4 nhớ 2

4 nhân 4 bằng 16 thêm 2 bằng 18, viết 18

1 nhân 46 bằng 46Hạ 4

8 cộng 6 bằng 14, viết 4 nhớ 1

1 cộng 4 bằng 5 nhớ 1 bằng 6, viết 6

Vậy 46 x 14 = 644

*

5 nhân 35 bằng 5,viết 5 nhớ 3

5 nhân 3 bằng 15 thêm 3 bằng 18, viết 8 nhớ 1

5 nhân 8 bằng 40 thêm 1 bằng 41, viết 1 nhớ 4

5 nhân 1 bằng 5 thêm 4 bằng 9, viết 9

2 nhân 7 bằng 14, viết 4 (dưới số 8) nhớ 1

2 nhân 3 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

2 nhân 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1

2 nhân 1 bằng 2 thêm 1 bằng 3, viết 3

7 nhân 7 bằng 49, viết 9 (dưới số 4) nhớ 4

7 nhân 3 bằng 21 thêm 4 bằng 25, viết 5 nhớ 2

7 nhân 8 bằng 56, viết 6 nhớ 5

7 nhân 1 bằng 7 thêm 5 bằng 12, viết 12

Cộng 9185 + 3674 + 12859 = 1331825

Vậy: 1837 x 825 = 1331825

*

3 nhân 8 bằng 24, viết 4 nhớ 23 nhân 4 bằng 12 thêm 2 bằng 14,viết 4 nhớ 13 nhân 8 bằng 24 thêm 1 bằng 25, viết 5 nhớ 23 nhân 7 bằng 21 thêm 2 bằng 23, viết 3 nhớ 23 nhân 4 bằng 12 thêm 2 bằng 14, viết 4 nhớ 13 nhân 1 bằng 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 147848 x 3 = 443544

Bài 2:

Thực hiện phép chia ta có:

*

12 chia 9 bằng 1, viết 1

1 nhân 9 bằng 9, 12 trừ 9 bằng 3

Hạ 5 được 35 chia 9 bằng 3,viết 3

3 nhân 9 bằng 27, 35 trừ 27 bằng 8

Hạ 4 được 84 chia 9 bằng 9, viết 9

9 nhân 9 bằng 81, 84 trừ 81 bằng 3

Hạ 6 được 36 chia 9 bằng 4, viết 4

4 nhân 9 bằng 36, 36 trừ 36 bằng 0

Hạ 2, 2 không chia hết cho 9, viết 0 dư 2

Vậy 125462 : 9 = 13940 (dư 2)

*

50 chia 6 bằng 8, viết 8

8 nhân 6 bằng 48, 50 trừ 48 bằng 2

Hạ 5 được 25 chia 6 bằng 4,viết 4

4 nhân 6 bằng 24, 25 trừ 24 bằng 1

Hạ 6 được 16 chia 6 bằng 2, viết 2

2 nhân 6 bằng 12, 16 trừ 12 bằng 4

Hạ 2 được 42 chia 6 bằng 7, viết 7

7 nhân 6 bằng 42, 42 trừ 42 bằng 0

Vậy 50562 : 6 = 8427

*

247 chia 36 bằng 6, viết 6

6 nhân 36 bằng 216, 247 trừ 216 bằng 31

Hạ 5 được 315 chia 36 bằng 8, viết 8

8 nhân 36 bằng 288, 315 trừ 288 bằng 27

Vậy 2475 : 36 = 68 dư 27

*

371 chia 99 bằng 3, viết 3

3 nhân 99 bằng 297, 371 trừ 297 bằng 74

Hạ 2 được 742 chia 99 bằng 7, viết 7

7 nhân 99 bằng 693, 742 trừ 693 bằng 49

Hạ 5 được 495 chia 99 bằng 5, viết 5

5 nhân 99 bằng 495, 495 trừ 495 bằng 0

Vậy 37125 : 99 = 375

*

437 chia 175 bằng 2, viết 2

2 nhân 175 bằng 350, 437 trừ 350 bằng 87

Hạ 5 được 875 chia 175 bằng 5, viết 5

5 nhân 175 bằng 875, 875 trừ 875 bằng 0

Vậy 4375 : 175 = 25

*

736 chia 416 bằng 1, viết 1

1 nhân 416 bằng 416, 736 trừ 416 bằng 320

Hạ 4 được 3204 chia 416 bằng 7, viết 7

7 nhân 416 bằng 2912, 3204 trừ 2912 bằng 292

Hạ 5 được 2925 chia 416 bằng 7, viết 7

7 nhân 416 bằng 2912, 2925 trừ 2912 bằng 13

Vậy 73645 : 416 = 177 dư 13

*

800 chia 160 bằng 5, viết 5

5 nhân 160 bằng 800, 800 trừ 800 bằng 0

0 chia 160 bằng 0, viết 0

Vậy 8000 : 160 = 50

Bài 3:

Thực hiện phép tính theo thứ tự từ phải qua trái ta có:

*

9 trừ 7 bằng 2, viết 25 trừ 4 bằng 1, viết 19 trừ 5 bằng 4, viết 42 trừ 0 bằng 2, viết 28 trừ 1 bằng 7, viết 7

Vậy 82959 - 10547 = 72412

*

3 trừ 2 bằng 1, viết 18 trừ 3 bằng 5, viết 53 trừ 0 bằng 3, viết 34 trừ 3 bằng 1, viết 16 trừ 6 bằng 0, viết 05 trừ 4 bằng 1, viết 1

Vậy 564383 - 463032 = 101351

*

8 trừ 4 bằng 4, viết 45 trừ 2 bằng 3, viết 34 trừ 3 bằng 1, viết 17 trừ 6 bằng 1, viết 1hạ 2

Vậy 27458 - 6324 = 21134

*

8 trừ 4 bằng 4, viết 47 trừ 3 bằng 4, viết 45 trừ 5 bằng 0, viết 0hạ 7 xuống

Vậy 7578 - 534 = 7044

*

13 trừ 6 bằng 7, viết 7 nhớ 118 trừ 9 bằng 9, 9 trừ 1 bằng 8, viết 8 nhớ 112 trừ 4 bằng 8, trừ 1 bằng 7, viết 7 nhớ 117 trừ 8 bằng 9, trừ 1 bằng 8, viết 8 nhớ 116 trừ 6 bằng 10, trừ 1 bằng 9, viết 9 nhớ 15 trừ 4 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0

Vậy 567283 - 468496 = 98787

*

10 trừ 8 bằng 2, viết 2 nhớ 17 trừ 5 bằng 2, 32 trừ 1 bằng 1, viết 112 trừ 7 bằng 5, viết 5 nhớ 16 trừ 3 bằng 3, 3 trừ 1 bằng 2, viết 23 trừ 1 bằng 2, viết 2

Vậy 36270 - 13758 = 22512

*

13 trừ 7 bằng 6, viết 6 nhớ 116 trừ 9 bằng 7, 7 trừ 1 bằng 6, viết 6 nhớ 17 trừ 6 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0, viết 014 trừ 5 bằng 9, viết 9 nhớ 16 trừ 0 bằng 6, 6 trừ 1 bằng 5, viết 5

Vậy 64763 - 5697 = 59066

*

10 trừ 9 bằng 1, viết 1 nhớ 117 trừ 9 bằng 8, 8 trừ 1 bằng 7, viết 7 nhớ 113 trừ 9 bằng 4, 4 trừ 1 bằng 3, viết 3 nhớ 19 trừ 0 bằng 9, 9 trừ 1 bằng 8, viết 8

Vậy 9370 - 999 = 8371

Bài 4:

Thựchiện phép cộng từ phải qua trái ta có:

*

2 cộng 7 bằng 9, viết 98 cộng 1 bằng 9, viết 96 cộng 2 bằng 8, viết 83 cộng 5 bằng 8, viết 8

Vậy 3682 + 5217 = 8899

*

0 cộng 9 bằng 9, viết 98 cộng 1 bằng 9, viết 92 cộng 6 bằng 8, viết 81 cộng 7 bằng 8, viết 84 cộng 3 bằng 7, viết 7

Vậy 41280 + 37619 = 78899

*

5 cộng 4 bằng 9, viết 97 cộng 2 bằng 9, viết 94 cộng 5 bằng 9, viết 98 cộng 1 bằng 9, viết 9hạ 2 xuống

Vậy 28475 + 1524 = 29999

*

9 cộng 0 bằng 9 viết 95 cộng 1 bằng 6 viết 67 cộng 2 bằng 9, viết 94 cộng 3 bằng 7, viết 78 cộng 1 bằng 9, viết 91 cộng 4 bằng 5, viết 5

Vậy 184759 + 413210 = 597969

*

2 cộng 9 bằng 11, viết 1 nhớ 19 cộng 4 bằng 13 thêm 1 bằng 14, viết 4 nhớ 14 cộng 6 bằng 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 nhớ 17 cộng 2 bằng 9 thêm 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1hạ 1 thêm 1 bằng 2, viết 2

Vậy 17492 + 2649 = 20141

*

2 cộng 0 bằng 2, viết 29 cộng 9 bằng 18, viết 8 nhớ 19 cộng 4 bằng 13 thêm 1 bằng 14, viết 4 nhớ 13 cộng 8 bằng 11 thêm 1 bằng 12, viết 2 nhớ 18 cộng 2 bằng 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 nhớ 1Hạ 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

Vậy 683992 + 28490 = 712482

*

6 cộng 8 bằng 14, viết 4 nhớ 15 cộng 5 bằng 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 nhớ 17 cộng 7 bằng 14 thêm 1 bằng 15, viết 5 nhớ 1Hạ 93 thêm 1 bằng 94, viết 94

Vậy 93756 + 758 = 94514

3. Bài tập thực hành: Đặt tính rồi tính của 5 đề thi học kỳ 1 toán lớp 4.

Xem thêm: Tuyển Chọn 5 Bài Cảm Nhận Của Em Về Nhân Vật Lão Hạc Lớp 8, Top 3 Bài Văn Mẫu Cảm Nhận Về Lão Hạc Hay Nhất

3.1. Bài tập

Đề 1: Đặt tính rồi tính

a) 1998 : 14

b) 235 x 19

c) 104562 + 572820

d) 864937 - 364024

Đề 2: Đặt tính rồi tính

a) 365852 + 25893

b) 57395 - 49375

c) 308 x 563

d) 7564 : 72

Đề 3: Đặt tính rồi tính

a) 75995 + 50248

b) 437520 - 58038

c) 576949 x 4

d) 9603 : 7

Đề 4: Đặt tính rồi tính

a) 9172 : 653

b) 56 x 92

c) 7539 + 8290

d) 8493 - 7493

Đề 5: Đặt tính rồi tính

a) 36075 : 925

b) 28403 x 5

c) 57760 + 30149

d) 674029 - 521007

3.2. Đáp án

Đề 1:

a) 142 (dư 10)

b) 4465

c) 677382

d) 503913

Đề 2:

a) 391745

b) 8020

c) 173404

d) 105 (dư 4)

Đề 3:

a) 126243

b) 379482

c) 2307796

d) 1371 (dư 6)

Đề 4:

a) 14 (dư 30)

b) 5152

c) 15829

d) 1000

Đề 5:

a) 39

b) 142015

c) 87909

d) 153022

Toán lớp 4 đặt tính rồi tính là dạng tính toán của 4 phép nhân, chia, cộng, trừ. Học tốt dạng toán này em cần chăm chỉ luyện bài tập và thường xuyên theo dõi briz15.com để cập nhật những kiến thức hay nhé.