*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cả ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

Trong 800ml của một dung dịch có chứa 8g NaOH.

Bạn đang xem: Trong 800ml dd naoh có 8g naoh

a)Tính nồng độ mol của dung dịch này.

b)Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200ml dung dịch này để được dung dịch NaOH 0,1M?


*

*

a)

*

b)nNaOHcó trong 200ml dung dịch NaOH 0,25M là

*

VH2Ocần dùng để pha loãng 200ml dung dịch NaOH 0,25M để dung dịch NaOH 0,1M.

VH2O= 500 - 200 = 300ml H2O.


Trong 400ml của một dung dich có chứa 120g NaOH

1) Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này

2) Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200ml dung dịch này để được dung dịch NaOH 0,1gam/mol

 


1) nNaOH=120/40=3(mol)

CM(NaOH)=3/0,4=7,5 M

2)Nếu câu hỏi là NaOH 0,1 M

nNaOH=7,5.0,2=1,5(mol)

Số lít nước trong dung dịch: 1,5/0,1=15 (l)

=> Lượng nước cần thêm vào : 15 - 0,2=14,8 (l)=14800 ml


Trong 800 ml của một dung dịch có chứa 8 g NaOH.

a) Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này.

b) Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200 ml dung dịch này để được dung dịch NaOH 0,1 M ?


a) Số mol của NaOH là:

n = 0,2 mol

Nồng độ mol của dung dịch là:

CM=

*
=0,25 M

b. Thể tích nước cần dùng:

- Số mol NaOH có trong 200 ml dung dịch NaOH 0,25 M:

nNaOH=

*
=0,05 mol

Thể tích dung dịch NaOH 0,1 M có chứa 0,05 NaOH

Vdd=

*
=500 ml

Vậy thể tích nước phải thêm là:

*
= 500 – 200 = 300 ml


a) Số mol của NaOH là:

n = 0,2 mol

Nồng độ mol của dung dịch là:

CM=

*
=0,25 M

b. Thể tích nước cần dùng:

- Số mol NaOH có trong 200 ml dung dịch NaOH 0,25 M:

nNaOH=

*
=0,05 mol

Thể tích dung dịch NaOH 0,1 M có chứa 0,05 NaOH

Vdd=

*
=500 ml

Vậy thể tích nước phải thêm là:

*
= 500 – 200 = 300 ml


Trong 800ml dd NaOH có 8g NaOH.a/ Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH ?b/ phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200ml dung dịch NaOH để có dung dịch NaOH 0,1M?

*
Help với ạ


a) \(n_{NaOH}=\dfrac{8}{40}=0,2\left(mol\right)\)

\(C_{M_{NaOH}}=\dfrac{0,2}{0,8}=0,25M\)

b) \(n_{NaOH}=0,2.0,25=0,05\left(mol\right)\)

\(V_{dd}=\dfrac{0,05}{0,1}=0,5\left(l\right)=500\left(ml\right)\)

=> VH2O = 500 - 200 = 300 (ml)


Trong 800 ml của một dung dịch có chứa 8g NaOH

a) hãy tính nồng độ mol của dung dịch này

b) Phải pha thêm bao nhiêu ml nước vào 200 ml dung dịch này để được dung dịch NaOH 0,1M


a) Ta có: 800ml=0,8 lít

nNaOH=m/M=8/40=0,2 (mol)

=> CM=\(\dfrac{n}{V}=\dfrac{0,2}{0,8}=0,25\left(M\right)\)

b) Ta có: 200ml=0,2 lít

=> nNaOH=CM.V=0,1.0,5=0,05 (mol)

Gọi x là sô gam nước cần thêm vào:

=> \(0,1=\dfrac{0,05}{x}\)

=> x=0,5 lít =500ml

Vậy cần phải thêm vào 500 - 200 =300 ml nước


a)đổi 700ml=0,8 lít

nNaOH=8/40=0,2mol

CM=n/V=0,2/0,8=0,25M

b) đổi 200ml=0,2 lít

nNaOH=0,25.0,2=0,05mol

gọi x là số gam nước cần thêm vào

=> \(0,1=\dfrac{0,05}{x}=>x=0,5\) ( lít )=500ml

Vậy cần thêm vào 500-200=300ml nước


Trong 800 ml của một dung dịch có chứa 8g NaOH a, Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này. b, Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200ml dung dịch này để được dung dịch NaOH 0,1M?


a) nNaOH=8/40=0,2 mol

=> CM=0,2/0,8=0,25 M

b) coi nước làđ NaOH 0M

SƯr dụng pp sơđồđường chéo 200ml NaOH 1 M 0.1-0=0,1

ddNaOH 0,1M

?m H2O 0M 1-0,1=0.9

=>số ml nước cần dùng =(200.0,9)/0,1=1800 ml H2O.


Có 200ml dung dịch HCl 0.2M . Để trung hòa dung dung dịch axit này cần bao nhiêu ml dung dich NaOH 0.1M . Tính nồng độ mol của dung dịch muối thu được


\(n_{HCl}=0,2.0,2=0,04\left(mol\right)\)

Để trung hòa thì:

\(n_{NaOH}=n_{HCl}\)

\(\Leftrightarrow0,1.V_{NaOH}=0,04\)

\(\Leftrightarrow V_{NaOH}=0,4\left(l\right)=400\left(ml\right)\)

PTHH:\(HCl+NaOH\rightarrow NaCl+H_2O\)

\(\Rightarrow n_{NaCl}=n_{HCl}=0,04\left(mol\right)\)

\(V_{dd}=0,2+0,4=0,6\left(l\right)\)

\(\Rightarrow C_{M\left(NaCl\right)}=\dfrac{0,04}{0,6}=0,67M\)


Trong 800 ml của một dung dịch có chứa 8 g NaOH.

Xem thêm: Lý Thuyết Tính Chất Đường Phân Giác Của Tam Giác Vuông, Đường Phân Giác

a) Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này.

b) Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200 ml dung dịch này để được dung dịch NaOH 0,1 M ?


Bài giải:

a) Số mol của NaOH là:

n = 0,2 mol

Nồng độ mol của dung dịch là:

CM =

*
= 0,25 M

b. Thể tích nước cần dùng:

- Số mol NaOH có trong 200 ml dung dịch NaOH 0,25 M:

nNaOH =

*
= 0,05 mol

Thể tích dung dịch NaOH 0,1 M có chứa 0,05 NaOH

Vdd =

*
= 500 ml

Vậy thể tích nước phải thêm là:

*
= 500 – 200 = 300 ml


Trong 800 ml dung dịch A có chứa 8 g NaOH

a, Tính nồng độ mol của dung dịch A

b, Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200 ml dung dịch A để được dung dịch NaOH 0,1M


a) Số mol của NaOH là : n = 0,2 mol

Nồng độ mol của dung dịch A là: \(C_M=\dfrac{0,2.1000}{800}=0,25M\)

b) Thể tích nước cần dùng :

Số mol NaOH có trong 200 ml dung dịch NaOH 0,25 M:

\(n_{NaOH}=\dfrac{0,25.200}{1000}=0,05mol\)

Thể tích dung dịch NaOH 0,1 M có chứa 0,05 NaOH\(V_{dd}=\dfrac{0,05.1000}{0,1}=500ml\)

Vậy thể tích nước phải thêm là:

\(V_{H_2O}=500-200=300ml\)


Trong 800 ml của một dung dịch chứa 8 g NaOH. a,hãy tính nồng độ mol của dung dịch này. b, phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200ml dung dịch này để được dung dịch NaOH 0,1 m


Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anh Lịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên