Trong những dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, tất cả bao nhiêu chất tác dụng được với hỗn hợp Ba(HCO3)2?


Các chất phản ứng: HNO3, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4

(2HNO_3 + Ba(HCO_3)_2 o Ba(NO_3)_2 + CO_2 + H_2O)

(Na_2SO_4 + Ba(HCO_3)_2 o BaSO_4 + 2NaHCO_3)

(Ca(OH)_2 + Ba(HCO_3)_2 o CaC extO_3 + BaC extO_3 + H_2O)

(2KH extSO_4 + Ba(HCO_3)_2 o K_2SO_4 + BaSO_4 + CO_2 + H_2O)


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những phản ứng hoá học sau:

(1) (NH4)2SO4+ BaCl2 (2) CuSO4+ Ba(NO3)2

(3) Na2SO4+ BaCl2 (4) H2SO4+ BaSO3

(5) (NH4)2SO4+ Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3+ Ba(NO3)2

Các làm phản ứng đều phải sở hữu cùng phương trình ion rút gọn gàng là


Một dung dịch chứa 0,01 mol Mg2+, 0,03 mol Na+, x mol Cl- với y molPO43−. Tổng khối lượng các muối hạt tan tất cả trong hỗn hợp là 2,59 gam. Quý giá của x với y theo lần lượt là:


Dung dịch Y chứa Ca2+ 0,1 mol; Mg2+ 0,3 mol; Cl− 0,4 mol; HCO3− y mol. Cô cạn dung dịch ta chiếm được m gam muối bột khan. Quý giá của m là:


Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và 0,025 mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại và giải phóng khí NO duy nhất. Giá trị của x là :


Dụng dịch X có chứa 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+; 0,125 mol Cl- và 0,25 mol NO3-. Thêm dần V lít dung dịch Na2CO3 1M vào X đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất. Giá trị của V là:


Hoà tan trọn vẹn 16 gam hỗn hợp X có Mg với Fe bằng dung dịch HCl 3M. Xong xuôi thí nghiệm thu được hỗn hợp Y với 8,96 lít khí H2 (đktc). Để kết tủa làm phản ứng trọn vẹn với dung dịch Y yêu cầu vừa đủ 300 ml NaOH 2M. Thể tích hỗn hợp HCl đã cần sử dụng là:


Chia hỗn hợp X gồm 2 kim loại có hóa trị ko đổi thành 2 phần bằng nhau.

Bạn đang xem: Trong các dung dịch hno3 nacl

Phần 1: Hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl dư thu được 1,792 lít H2 (đktc).

Phần 2: Nung trong ko khí dư, thu được 2,84 gam hỗn hợp rắn chỉ gồm các oxit.

Khối lượng hỗn hợp X là:


Trộn dung dịch cất Ba2+ ; OH− 0,06 mol với Na+ 0,02 mol với hỗn hợp HCO3− 0,04 mol; CO32− 0,03 mol cùng Na+. Trọng lượng kết tủa thu được sau thời điểm trộn là:


Dung dịch X chứa 0,025 mol CO32-; 0,1 mol Na+ ; 0,25 mol NH4+ cùng 0,3 mol Cl−. Cho 270 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2 M vào với đun dịu (giả sử H2O cất cánh hơi không đáng kể).Tổng khối lượng dung dịch X với dung dịch Ba(OH)2 sau quy trình phản ứng sụt giảm là:


Dung dịch X chứa những ion: Fe3+ ; SO42 ; NH4+; Cl−. Phân chia dung dịch thành 2 phần bởi nhau:

- Phần 1: Cho công dụng với lượng dư hỗn hợp NaOH , đun cho nóng thu được 0,672 lít khí sống đktc cùng 1,07 gam kết tủa.

- Phần 2: tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 chiếm được 4,66 gam kết tủa.

Xem thêm: Giải Toán Nâng Cao 12 Bài 2, Giải Bài Tập Giải Tích 12 Nâng Cao

Tổng cân nặng các muối khan thu được khi cô cạn hỗn hợp X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi)


Cho 22,4 gam hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 công dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2. Sau phản bội ứng chiếm được 39,4 gam kết tủa. Lọc tách bóc kết tủa, cô cạn hỗn hợp thì thu được bao nhiêu gam muối hạt clorua khan?


Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và y mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại. Và giải phóng khí NO duy nhất. Côn trùng liện hệ giữa x và y là:


Dung dịch B chứa tía ion K+; Na+; PO43-. 1 lít dung dịch B chức năng với CaCl2 dư thu được 31 gam kết tủa. Ngoài ra nếu cô cạn 1 lít dung dịch B nhận được 37,6 gam hóa học rắn khan. Nồng độ của 3 ion K+; Na+; PO43- theo lần lượt là:


Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, có bao nhiêu chất chức năng được với dung dịch Ba(HCO3)2?


Trộn những cặp dung dịch các chất sau cùng với nhau:

1) NaHSO4 + NaHSO3 2) Na3PO4 + K2SO4

3) AgNO3 + Fe(NO3)2 4) C6H5ONa + H2O

5) CuS + HNO3 6) BaHPO4 + H3PO4

7) NH4­Cl + NaNO2 (đun nóng) 8) Ca(HCO3)2 + NaOH

9) NaOH + Al(OH)3 10) MgSO4 + HCl.

Số phản nghịch ứng xẩy ra là


Cho dãy các chất: H2SO4,KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4. Số chất trong dãy tạo thành kết tủa lúc phản ứng với dung dịch BaCl2 là


Phương trình phân tử: BaHPO4 + H2SO4 →BaSO4 ↓+ H3PO4 tương xứng với phương trình ion thu gọn gàng nào sau đây?


Một dung dịch chứa x mol Na+, y mol Ca2+, z mol HCO3-, t mol Cl-. Hệ thức tình dục giữa x, y , z, t được khẳng định là:


Các dung dịch riêng biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được đánh số tự nhiên (1), (2), (3), (4), (5). Tiến hành một vài thí nghiệm, kết quả được lưu lại trong bảng sau: