*

*

Trong hiệ tượng điều hòa buổi giao lưu của opêron Lac, sự khiếu nại nào sau đây diễn ra cả khi môi trường bao gồm lactôzơ cùng khi môi trường không có lactôzơ?


Câu hỏi:Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường bao gồm lactôzơ với khi môi trường không có lactôzơ?

A. ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động của opêron Lac và tiến hành phiên mã.

Bạn đang xem: Trong cơ chế điều hoà hđ của operon

B. Ren điều hòa R tổng hợp prôtêin ức chế

C. Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra những phân tử mARN tương ứng.

D. Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế.

Lời giải:

Đáp án đúng:B -Gen điều hòa R tổng hợp prôtêin ức chế

Sự kiện diễn ra khi môi trường gồm cả Lactozo và không tồn tại Lactozo là gen điều hòa tổng hợp protein ức chế

Giải thích:

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac mặc dù trong môi trường tất cả lactôzơ hay là không có lactôzơ thì gene điều hòa R vẫn tổng hợp prôtêin ức chế.

Các phương án A, C, D chỉ diễn ra khi trong môi trường có lactôzơ .Mặt khác các gen cấu trúc Z, Y, A quy định tổng hợp những enzim tham gia vào các phản ứng phân giải đường lactôzơ chứ ko tạo ra mARN

*
vào cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac, sự kiện làm sao sau đây diễn ra cả khimôi trường có lactôzơ và khi môi trường không tồn tại lactôzơ?" width="772">

Kiến thức mở rộng:

I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN

Điều hòa hoạt động của genlà điều hòa lượng sản phẩm vì chưng gen tạo ra (ARN cùng protein) tuyệt điều hòa các quy trình nhân đôi ADN, phiên mã tạo ARN và quá trình tổng hợp protein

Ý nghĩa:

+Tế bào chỉ tổng hợp protein cần thiết vào thời điểm ham mê hợp với một lượng cần thiết.

+Đảm bảo những hoạt động sống của tế bào say đắm ứng với điều kiện môi trường cũng như sự phạt triển bình thường của cơ thể

Các mức độ điều hòa hoạt động của ren ở sinh vật: Phiên mã, Dịch mã, Sau dịch mã.

Điều hòa hoạt động gen của tế bào nhân sơ xảy ra chủ yếu ở mức độ phiên mã.

II. ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA ren Ở SINH VẬT NHÂN SƠ


1.Mô hình cấu trúc của operon Lac

Operon là những gen cấu trúc có tương quan về chức năng thường phân bố theo cụm gồm chung một cơ chế điều hòa.

Operon Lac là Operon quy định tổng hợp các enzim thủy phân Lactozo.

2. Cấu trúc opêron Lac ở E. Coli:

+Nhóm gen cấu trúc (Z, Y, A):nằm kề nhau, có tương quan với nhau về chức năng

+Vùng vận hành (O):là đoạn với trình tự nuclêôtit đặc biệt, là nơi dính của prôtêin ức chế ngăn cản sự phiên mã của đội gen cấu trúc.

+Vùng khởi động (P):nơi dính của enzim ARN-polimeraza khởi đầu sao mã.

Gen điều hòa (R):không thuộc thành phần của opêron nhưng đóng vai trò quan lại trọng vào điều hoà hoạt động các gen của opêron qua việc sản xuất prôtêin ức chế.

3.Sự điều hòa hoạt động của operon Lac

Khi môi trường không có Lactozo: Protêin ức chế bởi vì gen điều hòa tổng hợp sẽ liên kết vào vùng vận hành có tác dụng ngăn cản quá trình phiên mã của gen cấu trúc

*
vào cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac, sự kiện như thế nào sau đây diễn ra cả khimôi trường bao gồm lactôzơ với khi môi trường không tồn tại lactôzơ? (ảnh 2)" width="651">

Khi môi trường tất cả Lactozo: Lactozo (đóng phương châm như chất cảm ứng) đã liên kết với protein ức chế có tác dụng biến đổi cấu hình không khí nên protein ức chế bất hoạt cùng không gắn với vùng vận hành Enzim ARN polimeraza gồm thể liên kết vào vùng khởi động để tiến hành quy trình phiên mã. Các phân tử mARN tiếp tục dịch mã tổng hợp các enzim thủy phân Lactozo.

*
trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac, sự kiện như thế nào sau đây diễn ra cả khimôi trường bao gồm lactôzơ và khi môi trường không có lactôzơ? (ảnh 3)" width="620">

III. ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG ren Ở SINH VẬT NHÂN THỰC

- Sự điều hòa biểu hiện gene ở nhân thực phải qua nhiều mức điều hòa phức tạp hơn so với nhân sơ với qua nhiều giai đoạn như: nhiễm sắc thể toá xoắn, phiên mã, biến đổi hậu phiên mã, mRNA rời nhân ra tế bào chất, dịch mã và biến đổi sau dịch mã.

- Đa số nhân thực tất cả cơ thể đa bào cùng mỗi tế bào có biểu hiện sống không phải tự do, mà chịu sự biệt hóa theo những chức năng siêng biệt vào mối quan liêu hệ hài hòa với cơ thể.

Xem thêm: Pick Up Line Là Gì, 5 Cụm Từ Hay Dùng Để Tán Tỉnh, Pickup Line

- ko kể sự biệt hóa tế bào, những cơ thể nhân thực đa bào còn trải qua quá trình phát triển cá thể với nhiều giai đoạn phức tạp nối tiếp nhau, vào đó bao gồm những gen chỉ biểu hiện ở phôi với sau đó thì dừng hẳn.