Vật nào tác dụng vào cung làm cung phát triển thành dạng? vật dụng nào chức năng vào Mũi tên làm cho mũi tên bay đi (Hình 9.1)?

-->