*
*
*
*
*
*
*
*

Thủy phân trọn vẹn một lượng tristrearin trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được 1 mol glyxerol và:


Đun glixerol với hỗn hợp những gồm n axit béo khác nhau (có xúc tác H2SO4) hoàn toàn có thể thu được từng nào loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho hỗn hợp X bao gồm 2 axit khủng RCOOH với R’COOH tác dụng với glixerol. Số lượng chất lớn tối đa có thể thu được là từng nào ?


Thủy phân 1 chất bự X trong môi trường xung quanh axit, sau phản bội ứng thu được glixerol với 2 axit béo.

Xác định số đồng phân cấu trúc của X ?


Thủy phân hoàn toàn chất mập X trong môi trường thiên nhiên axit, nhận được axit oleic cùng axit stearic gồm tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2. Khối lượng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 tác dụng hoàn toàn với H2O dư, đun nóng, gồm xúc tác H2SO4 thu được m gam glixerol. Quý giá của m là


Xà chống hóa trọn vẹn trieste X bởi dd NaOH nhận được 9,2g glixerol và 83,4g muối của một axit no. Axit đó là


Xà phòng hoá trọn vẹn 17,24 gam hóa học béo buộc phải vừa đầy đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau làm phản ứng thu được cân nặng xà phòng là


Đun nóng chất béo bắt buộc vừa đủ 40 kg hỗn hợp NaOH 15%, mang sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trọng lượng (kg) glixerol nhận được là


Một các loại chất béo có M tb = 792,8. Trường đoản cú 10 kilogam chất béo trên sẽ điều chế được m kg xà phòng natri tất cả 28% chất phụ gia. M có mức giá trị


Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hóa học béo, thu được CO2 với H2O hơn kém nhau 7 mol. Phương diện khác, a mol chất to trên tính năng tối nhiều với 800 ml hỗn hợp Br2 1M. Quý giá của a là


Cho các phát biểu sau:

(a) Chất khủng được gọi bình thường là triglixerit hay triaxylglixerol.

Bạn đang xem: Xà phòng hóa tristearin

(b) hóa học béo nhẹ nhàng hơn nước, ko tan vào nước tuy vậy tan các trong dung môi hữu cơ.

(c) làm phản ứng thủy phân chất phệ trong môi trường xung quanh axit là bội nghịch ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein bao gồm công thức theo thứ tự là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số tuyên bố đúng là


Cho dãy các chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số hóa học trong hàng khi thủy phân trong hỗn hợp NaOH (dư), đun nóng hiện ra ancol là


Cho triolein lần lượt tác dụng với Na, H2 (Ni, to), hỗn hợp NaOH (to), Cu(OH)2. Số ngôi trường hợp tất cả phản ứng xảy ra là:


Thủy phân trọn vẹn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH thu được glixerol, natri stearate với natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X nhận được H2O và 9,12 mol CO2. Còn mặt khác m gam X tính năng hoàn toàn cùng với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) thu được chất khủng Y. Đem tổng thể Y công dụng hoàn toàn với NaOH vừa đủ, thu lấy toàn cục muối sau bội nghịch ứng đốt cháy trong oxi dư thì thu được buổi tối đa a gam H2O. Cực hiếm của a sát nhất với cái giá trị nào dưới đây ?


Cho 1 mol triglixerit X công dụng với dung dịch NaOH dư, thu được một mol glixerol, 1 mol natri panmitin với 2 mol natri oleat. Phát biểu nào sau đây sai?


Hỗn thích hợp X gồm các triglixerit. Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol X, buộc phải dùng trọn vẹn 3,75 mol O2 thì chiếm được H2O với 2,7 mol CO2. Mặt khác, xà phòng hóa hoàn toàn 50,4 gam X bằng dung dịch NaOH, chiếm được glixerol cùng m gam muối. Quý giá của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X nên vừa đủ 3,26 mol O2, nhận được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam nước. Mặt khác thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH đun nóng, nhận được dung dịch cất b gam muối. Quý hiếm của b là


Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH, nhận được glixerol, natri stearat với natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X nên vừa đủ 3,22 mol O2, nhận được H2O cùng 2,28 mol CO2. Khía cạnh khác, m gam X tính năng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là


Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được glixerol cùng m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy trọn vẹn a mol X cần vừa đầy đủ 7,75 mol O2 với thu được 5,5 mol CO2. Phương diện khác, a mol X công dụng tối nhiều với 0,2 mol Br2 trong dung dịch. Quý giá của m là


Câu 40. Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: đến vào chén bát sứ khoảng tầm 3 gam mỡ bụng lợn với 6 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp và liên tiếp khuấy bởi đũa thủy tinh khoảng 30 phút, thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cho vào để giữ đến thể tích của hỗn hợp không đổi rồi để nguội.

Bước 3: Rót thêm vào tất cả hổn hợp 9 – 12 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên hỗn hợp.

Phát biểu nào tiếp sau đây sai?


Đốt cháy trọn vẹn một lượng chất béo X cần dùng toàn vẹn 3,24 mol O2. Mặt khác, thủy phân trọn vẹn lượng chất khủng trên bằng NaOH nhận được m gam tất cả hổn hợp hai muối của axit oleic cùng axit stearic. Biết lượng X trên hoàn toàn có thể làm mất màu hỗn hợp chứa về tối đa 0,04 mol Br2. Cực hiếm của m là


Xà phòng hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm các triglixerit bởi dung dịch NaOH, nhận được glixerol và hỗn hợp X gồm tía muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa tất cả tỉ lệ mol tương xứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa hoàn toàn m gam E, thu được 68,96 gam tất cả hổn hợp Y. Giả dụ đốt cháy hoàn toàn m gam E thì nên vừa đầy đủ 6,14 mol O2. Giá trị của m là


Thủy phân chất béo triglixerit X trong dung dịch NaOH fan ta chiếm được xà chống là tất cả hổn hợp 2 muối natri oleat, natri panmitat theo tỉ lệ mol theo thứ tự là 2 : 1. Khi đốt cháy a mol X nhận được b mol CO2 và c mol H2O. Contact giữa a, b, c là


Khi đun nóng 2,225 kg chất to Tristearin (có chứa 20% tạp chất trơ) với dung dịch NaOH dư. Mang sử hiệu suất của bội nghịch ứng 100%. Trọng lượng glixerol thu được là


Đốt cháy trọn vẹn m gam triglixerit X đề xuất vừa đầy đủ 3,08 mol O2, chiếm được CO2 cùng 2 mol H2O. đến m gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và 35,36 gam muối. Mặt khác, m gam X chức năng tối nhiều với a mol Br2 trong dung dịch. Quý giá của a là


Xà phòng hóa trọn vẹn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH dư, nhận được glyxerol, natri oleat, natri stearat với natri panmitat. Phân tử khối của X là


Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X yêu cầu dùng toàn vẹn 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được glixerol và 91,8 gam muối của 1 axit béo. Quý giá của m là


Khi thuỷ phân chất to X trong dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp hai muối C17H35COONa, C15H31COONa có cân nặng hơn nhát nhau 1,817 lần cùng glixerol. Trong phân tử X có


Đốt cháy trọn vẹn 25,74 gam triglixerit X, thu được CO2 và 1,53 mol H2O. Mang đến 25,74 gam X công dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, chiếm được glixerol với m gam muối. Mặt khác, 25,74 gam X công dụng được buổi tối đa cùng với 0,06 mol Br2 vào dung dịch. Quý giá của m là


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đầy đủ 7,8 mol O2 thu được 5,5 mol CO2 và 5,2 mol H2O. Khía cạnh khác đến a gam X phản ứng với đầy đủ dung dịch Br2. Số mol Br2 gia nhập phản ứng là:


Cho 28,96 gam hỗn hợp X có chất khủng Y và axit Z (trong đó Y được tạo thành từ glixerol cùng axit Z) tính năng vừa đầy đủ với 0,1 mol NaOH thu được 1,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit tất cả số liên kết π bé dại hơn 6 và tất cả 55 nguyên tử cacbon trong phân tử; X1, X2, X3, X4 là đông đảo hợp chất hữu cơ khác nhau, X2 nhiều hơn thế X3 hai team CH2. Nhận định và đánh giá nào sau đây không đúng?


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X yêu cầu vừa đủ 0,32 mol O2 nhận được 0,228 mol CO2 với 0,208 mol H2O. Mặt khác, mang lại a gam X vào 45 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm NaOH 0,1M với KOH 0,1M sau bội nghịch ứng trọn vẹn cô cạn hỗn hợp thu được hóa học rắn chứa m gam muối hạt khan. Giá trị của m là


Hỗn phù hợp E gồm axit panmitic, axit stearic cùng triglixerit X. Cho m gam E tác dụng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH dư, chiếm được 86,76 gam hỗn hợp hai muối. Ví như đốt cháy không còn m gam E thì cần vừa đầy đủ 7,47 mol O2, thu được H2O với 5,22 mol CO2. Trọng lượng của X vào m gam E là


Thực hiện nay xà chống hóa m gam chất lớn X bởi KOH thu được 96,2 gam hóa học rắn với 9,2 gam glixerol. Cực hiếm m là:


Hỗn đúng theo X gồm những triglixerit vào phân tử phần nhiều chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần a mol O2 nhận được 0,285 mol CO2. Xà chống hóa trọn vẹn m gam X bằng dung dịch NaOH trọn vẹn được m1 gam muối. Quý hiếm a cùng m1 thứu tự là


Đốt cháy trọn vẹn m gam một triglixerit X đề nghị vừa đầy đủ x mol O2, sau phản bội ứng nhận được CO2 với y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu đến a mol X chức năng với hỗn hợp Br2 dư thì lượng Br2 phản ứng về tối đa là 0,45 mol. Quý hiếm của a là


 Tiến hành nghiên cứu xà phòng chất hóa học béo:

Bước 1: mang lại vào chén bát sứ nhỏ dại khoảng 2 ml dầu dừa và 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi vơi hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng chừng 30 phút và thỉnh phảng phất thêm nước cất để giữ đến thể tích các thành phần hỗn hợp không đổi rồi để nguội lếu láo hợp.

Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 7-10 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ rồi để yên lếu hợp.

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau cách 3, thấy có lớp chất rắn white color nổi lên là glixerol.

(b) Thêm dung dịch NaCl bão hòa nóng để làm tăng năng suất phản ứng.

(c) Ở cách 2 còn nếu không thêm nước cất, tất cả hổn hợp bị cạn khô thì bội nghịch ứng thủy phân không xảy ra.

(d) Trong phân tách này, hoàn toàn có thể thay dầu dừa bởi dầu nhờn dung dịch trơn máy.

Xem thêm: Cách Tải Ảnh Lên Word - Cách Chèn Hình Ảnh Vào Văn Bản Word

Số phạt biểu đúng là


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.