Zn + H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn hướng dẫn viết và cân bằng khi mang lại Zn tác dụng với H2SO4 đặc, sau bội phản ứng chiếm được kẽm sunfua và khí lưu huỳnh đioxit. Hi vọng tài liệu giúp ích cho các bạn học sinh trong quy trình học và áp dụng làm những dạng bài tập. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Zn + h2so4 đặc nóng ra s


2. Điều kiện phản ứng Zn cùng dung dịch H2SO4 đặc 

Nhiệt độ thường

3. Cách thực hiện phản ứng Zn với dung dịch H2SO4 đặc 

Bỏ mẩu kẽm vào ống nghiệm, sau đó nhỏ vài giọt hỗn hợp H2SO4 sệt vào trong ống nghiệm đựng sẵn mẩu kẽm.

Bạn đang xem: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + H2O


4. Hiện tượng sau phản bội ứng 

Mẩu kẽm chảy dần, lộ diện khí không màu, nặng mùi hắc chính là lưu huỳnh đioxit (SO2)

5. đặc thù của học tập của Kẽm (Zn)

Kẽm là kim loại hoạt động có tính khử mạnh khỏe Zn → Zn2+ + 2e

a. Tác dụng với phi kim

Zn tính năng trực tiếp với nhiều phi kim (nhiệt độ)

2Zn + O2 → 2ZnO

Zn + Cl2 → ZnCl2

b. Chức năng với axit

Với những dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Với dung dịch HNO3, H2SO4 đặc:

Zn + 4HNO3 sệt → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Zn + 2H2SO4 đặc → ZnSO4 + SO2 + 2H2O

c. Công dụng với H2O

Phản ứng này số đông không xảy ra vì trên mặt phẳng của kẽm bao gồm màng oxit bảo vệ.

d. Công dụng với bazơ

Kẽm tính năng với hỗn hợp bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ca(OH)2….

Zn + 2KOH + 2H2O → K2 + H2

5. Bài xích tập vận dụng liên quan

Câu 1. hàng nào tiếp sau đây sắp xếp những kim các loại đúng theo thứ tự tính khử tăng dần?

A. Pb, Ni, Sn, Zn

B. Pb, Sn, Ni, Zn

C. Ni, Sn, Zn, Pb

D. Ni, Zn, Pb, Sn


Đáp án B

Câu 2. fe tây là sắt được phủ lên bề mặt bởi kim loại nào sau đây?

A. Zn

B. Ni

C. Sn

D. C


Đáp án C

Câu 3. đến dung dịch đựng FeCl2 và ZnCl2 chức năng với dung dịch NaOH dư, sau đó lấy kết tủa nung trong không gian đến khối lượng không thay đổi thu được hóa học rắn gồm:

A. Fe2O3

B. FeO

C. FeO, ZnO

D. Fe2O3, ZnO


Đáp án A

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

ZnCl2 + 4NaOH dư → Na2ZnO2 + 2NaCl + 2H2O

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

Vậy hóa học rắn là Fe2O3


Câu 4. Để khử hoàn toàn hỗn vừa lòng FeO với ZnO thành sắt kẽm kim loại cần 2,24 lít H2 (đktc). Nếu rước hỗn kim loại tổng hợp loại thu được hòa tan hoàn toàn bằng hỗn hợp HCl thì thể tích H2 (đktc) chiếm được là:

A. 4,48 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 1,12 lít


Đáp án B

nhh oxit = nH2 = nhh sắt kẽm kim loại = 0,1 mol

Khi hoà chảy hỗn hợp kim loại cùng hóa trị II vào axit thì: nH2 = nhh sắt kẽm kim loại = 0,1 mol

VH2 = 22,4.0,1 = 2,24 lít


Câu 5. phản ứng của kim loại Zn với hỗn hợp H2SO4 loãng có phương trình ion thu gọn gàng là

A. Zn + 2H+ → H2 + Zn2+

B. Zn + 2H+ + SO42- → H2 + ZnSO4

C. Zn + 4H+ + SO42- → 2H2O + Zn2+ + SO2

D. Zn + SO42- → ZnSO4


Đáp án A

Câu 6: kim loại nào tiếp sau đây không công dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư?

A. Al

B. Mg

C. Na

D. Cu


Đáp án D

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

2Al + 3Na2SO4→ Al2(SO4)3 + 6Na

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2


Câu 7: Dãy sắt kẽm kim loại nào trong số dãy sau đây gồm những kim các loại đều không công dụng với dung dịch H2SO4 loãng?

A. Al, Mg, Cu

B. Fe, Mg, Ag

C. Al, Fe, Mg

D. Al, Fe, Cu


Đáp án C

2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2


Câu 8: Dãy kim loại nào trong số dãy tiếp sau đây gồm các kim một số loại đều không chức năng với dung dịch H2SO4 đặc, nguội?

A. Al, Fe, Au, Mg

B. Zn, Pt, Au, Mg

C. Al, Fe, Zn, Mg

D. Al, Fe, Au, Pt


Đáp án D

Câu 9. Phương trình hóa học nào tiếp sau đây không đúng?

A. Cu + 2H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

B. Sắt + S

*
FeS

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2

D. 2Fe + 3H2SO4 (loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2


Đáp án D

Câu 10: Trong đk thích hợp, rất có thể xảy ra các phản ứng sau:

H2SO4 + C → 2SO2 + CO2 + 2H2O

H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O

4H2SO4 + 2FeO → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

6H2SO4 + 2Fe → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Trong các phản ứng trên, khi dung dịch H2SO4 là hỗn hợp loãng thì phản bội ứng nào có thể xảy ra?

A. (a)

B. (c)

C. (b)

D. (d)


Đáp án B

Phản ứng xảy ra với hỗn hợp H2SO4 loãng là bội nghịch ứng miêu tả tính axit (tác dụng cùng với kim loại, bazơ, oxit bazơ, muối), sắt kẽm kim loại không thể từ bỏ số lão hóa thấp lên số lão hóa cao nhất.

H2SO4 loãng không công dụng với phi kim => loại A

Ở đáp án C, D ta thấy sắt từ số oxi hóa 0 và +2 lên số thoái hóa +3 => tất yêu là H2SO4 loãng

=> Phương trình hóa học trong những số đó H2SO4 loãng là: H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O.


Câu 11. Cho hỗn hợp A gồm Fe(NO3)2 cùng ZnO vào hỗn hợp H2SO4 loãng (dư) thu được hỗn hợp B. Mang đến dung dịch KOH loãng (dư) vào B thu được kết tủa là

A. Fe(OH)3 với Zn(OH)2.

B. Fe(OH)3.

C. Fe(OH)2 với Zn(OH)2.

D. Fe(OH)2.


Đáp án B

3Fe2+ + 4H+ + NO3– → 3Fe3+ + NO + 2H2O

ZnO + 2H+ → Zn2+ + H2O

Fe3+ + 3OH– → Fe(OH)3 ↓

Zn2+ + 2OH– → Zn(OH)2 ↓

Zn(OH)2 ↓ + 2OH– → ZnO22- + 2H2O

Sau phản ứng chỉ nhận được kết tủa là Fe(OH)3


Câu 12. Cho dung dịch cất FeCl2 cùng ZnCl2 chức năng với hỗn hợp KOH dư, tiếp nối lấy kết tủa nung trong không khí đến cân nặng không đổi thu được chất rắn gồm

A. Fe2O3

B .FeO

C. FeO, ZnO

D. Fe2O3, ZnO


Đáp án B

FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

ZnCl2 + 4NaOH dư → Na2ZnO2 + 2NaCl + 2H2O

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3

Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

Vậy chất rắn là Fe2O3


Câu 13. cho một lượng hỗn hợp bột Zn vào dung dịch X tất cả FeCl2 cùng CuCl2. Khối lượng chất rắn sau khi các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn nhỏ hơn cân nặng bột Zn ban đầu là 1 gam. Cô cạn phần dung dịch sau làm phản ứng thu được 27,2 gam

A. 13,1g

B. 17,0g

C. 19,5g

D. 26,2g


Đáp án D

Theo bảo toàn khối lượng: mZn + Mx = m c.rắn + m dd sau (1)

Mà m c.rắn = mZn – 1 (2)

=> mdd sau – 1 = m X (thế 2 vào 1)

Từ kia , m X = 27,2 – 1 = 26,2 g


Câu 14. mang đến V lít dung dịch NaOH 0,1M vào cốc cất 200ml dung dịch ZnCl2 nhận được 1,485g kết tủa. Kiếm tìm V

A. 0,3 lít

B. 0,15 lít

C. 0,25 lít

D. 1 lít


Đáp án A

nZnCl2 = V.CM = 0,2.0,1 = 0,02 mol => nZn2+ = 0,02 mol

nZn(OH)2 = 1,485/99 = 0,015 mol

Ta thấy nZn(OH)2 Zn2+ => có thể xảy ra nhị trường hợp

Trường thích hợp 1: chỉ chế tạo kết tủa

Trường hòa hợp 2: tạo ra kết tủa cực to sau kia kết tủa bị tổng hợp 1 phần

Đề yêu mong tìm giá chỉ trị bé dại nhất của V => khớp ứng với trường đúng theo 1, khi đó OH- bội nghịch ứng hết, Zn2+ dư

Phương trình ion: Zn2+ + 2OH– → Zn(OH)2

(mol) 0,03 ←0,015

Theo phương trình hóa học: nOH– = 2nZn(OH)2 = 2.0,015 = 0,03 mol => nNaOH = nOH– = 0,03 mol

=> VNaOH = nNaOH/CM = 0,03/0,1 = 0,3 lit


……………………….

Trên đây thpt Sóc Trăng đã gửi tới chúng ta bộ tài liệu rất có lợi Zn + H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + H2O. Để có tác dụng cao hơn trong học tập tập, thpt Sóc Trăng xin trình làng tới các bạn học sinh tài liệu siêng đề Toán 9, chăm đề đồ dùng Lí 9, triết lý Sinh học tập 9, Giải bài xích tập chất hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà trung học phổ thông Sóc Trăng tổng hợp với đăng tải.

Xem thêm: Download Tải Sách I Learn Smart World, Tiếng Anh Lớp 6 IĐăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Bản quyền bài viết thuộc trường thpt Sóc Trăng. Các hành vi sao chép đều là gian lận!
Nguồn phân chia sẻ: trường THPT tp Sóc Trăng (briz15.com)
Tags
Hóa học 8 Phương trình phản ứng hóa học 8
*
Facebook Twitter LinkedIn Tumblr Pinterest Reddit Messenger Messenger mô tả via email Print
*

THPT Sóc Trăng


Bài viết gần đây


*

Bias là gì? Những chân thành và ý nghĩa của Bias trong xã hội fan âm nhạc Hàn Quốc, Anime, Thống kê, facbook…


14 giờ trước
*

Contact là gì? Cách thực hiện contact? Ý nghĩa của tương tác trong thực tiễn


15 giờ đồng hồ trước
*

NOC là gì? Ý nghĩa của NOC? những nhóm ngành nghề được phân các loại trong NOC theo những loại công việc


17 tiếng trước

Bình đẳng là gì? giá chỉ trị đồng đẳng – tiêu chí quan trọng của làng mạc hội


2 ngày trước

Tựu ngôi trường là gì? lịch tựu trường 2022 – 2023? chuẩn bị cho ngày tựu trường, học viên cần làm gì?


2 ngày trước
*

Danh từ là gì? nhiều danh tự là gì? Phân các loại danh từ? bài tập gồm đáp án


2 ngày trước
*

Đoạn văn tiếng Anh về người lừng danh (22 mẫu)


4 ngày trước
*

Viết đoạn văn về mái ấm gia đình bằng tiếng Anh (Dàn ý + 37 mẫu)


3 tuần trước

Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang website

lưu tên của tôi, email, và website trong trình duyệt y này đến lần phản hồi kế tiếp của tôi.


Check Also
Close
Bài viết nổi bật
Xem những nhất
Giới thiệu
Trường trung học phổ thông Sóc Trăng - Trực ở trong Sở GDĐT tỉnh giấc Sóc Trăng
Chuyên mục
Giáo dục (11.717)
Chuyên mục

Facebook Twitter Messenger Messenger
Back to đứng top button
Close
Tìm tìm cho:
Popular Posts
Close
Kết quả tra cứu kiếm cho
Close
Log In
Forget?
Remember meLog In

Bạn đang cần sử dụng trình chặn quảng cáo!


Bạn đang sử dụng trình ngăn quảng cáo!